Na zlepšenie našich služieb používame na stránkach cookies. S podmienkami používania cookies, s podmienkami ochrany osobných údajovpodmienkami používania portálu som sa oboznámil, čo potvrdzujem zotrvaním na týchto stránkach.

PrihlásenieRegistrácia

Oznámenie 36940-MSP – Vestník verejného obstarávania 219/2020

Ročník 2020 VVO 219/2020

Oznámenie 36940-MSP

Vestník verejného obstarávania 219/2020
Číslo vestníka:219
Ročník:2020
Dátum zverejnenia:21. októbra 2020 (Streda)
Rubrika:Oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania
Druh postupu:Verejná súťaž
Druh zákazky:Stavebné práce
Značka:36940-MSP

Obstarávateľ
Obchodné meno:Hlavné mesto SR Bratislava
Sídlo:Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
IČO:00 603 481
Centrálny register:zápis subjektu v Centrálnom registri

Predmet obstarávania
Názov:Nosný systém MHD 2. časť Bosákova – Janíkov dvor
Stručný opis:Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác vrátane dodania a zabudovania materiálov, ktorých výsledkom bude vybudovanie dvojkoľajnej električkovej trate Nosný systém MHD, prevádzkový úsek Janíkov dvor Šafárikovo námestie v Bratislave, 2. časť Bosákova ulica - Janíkov dvor. Električková trať s rozchodom 1000 mm je umiestnená v intraviláne mesta a prechádza jedným katastrálnym územím Mestskej časti Bratislava Petržalka. Trasa je situovaná v koridore pôvodne plánovanej stavby rýchlodráhy v dĺžke cca 4,2 km. Úsek trate sa začína za Bosákovou ulicou a končí v lokalite Janíkov Dvor v priestoroch bývalého roľníckeho družstva. Trasa je situovaná sever-južným smerom. Je navrhovaná na samostatnom telese, z väčšej časti lemovaná zeleným pásom a cyklotrasou. Súčasťou predmetu zákazky je aj spracovanie dokumentácie a inžinierska činnosť v rozsahu požiadaviek verejného obstarávateľa uvedených v súťažných podkladoch a v ich prílohách. Úplný opis predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch a v ich prílohách.
Hlavný kód CPV:45234121-0  Práce na stavbe električkovej trate
Dodatočné kódy:45000000-7  Stavebné práce
45111100-9  Demolačné práce
45233223-8  Obnova povrchu vozoviek
45233251-3  Práce na obnove povrchu
45233290-8  Inštalácia dopravných značiek
45233292-2  Inštalácia bezpečnostného zariadenia
45233293-9  Inštalácia vybavenia ulíc
45233294-6  Inštalácia cestnej signalizácie
45234126-5  Stavebné práce na výstavbe električkových koľajníc
45234128-9  Stavebné práce na nástupištiach električiek
45262300-4  Betonárske práce
45262310-7  Železobetonárske práce
45262400-5  Montáž oceľových konštrukcií
45300000-0  Stavebno-inštalačné práce
45310000-3  Elektroinštalačné práce
45311000-0  Inštalácie a montáž elektrických rozvodov a zariadení
45316000-5  Inštalovanie osvetľovacích a signalizačných systémov
45316100-6  Inštalovanie vonkajších osvetľovacích zariadení
45316110-9  Inštalovanie osvetlenia ciest
45316200-7  Inštalovanie signalizačných zariadení
45316212-4  Inštalovanie dopravnej signalizácie
45332300-6  Kladenie kanalizačných potrubí
45442120-4  Natieranie a nanášanie ochranných vrstiev na konštrukcie
45231113-0  Prekládka potrubných vedení
45112400-9  Výkopové práce
34941300-8  Električkové trate
71300000-1  Inžinierske služby
71242000-6  Príprava projektov a návrhov, odhad nákladov

Obsah zápisu:

Oznámenie 36940-MSP
Obsah tohto zápisu je zobrazený iba pri aktívnom prístupe do produktu Dopyt / Ponuka.

Redakčné opravy:

42842-IOX publikovaná vo Vestníku číslo 241/2020
VVO 241/2020V oznámení 36940-MSP verejného obstarávateľa/obstarávateľa Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava - mestská časť Staré Mesto zverejnenom vo VVO č. 219/2020 zo dňa 21.10.2020 boli nesprávne zverejnené údaje:
III.1.3) Minimálna požadovaná úroveň štandardov:
Namiesto:
Stavbyvedúci pre výstavbu trakčného vedenia, musí spĺňať všetky nasl. požiadavky:
a) držiteľ osvedčenia pre: stavbyvedúci alebo stavbyvedúci - inžinierske stavby (vydávané od r. 2009)/stavbyvedúci inžinierske stavby (vydávané od r. 2005)/ stavbyvedúci inžinierske stavby v kat. dopravné stavby (vydávané do r. 2005) podľa zákona o architektoch alebo ekvivalentom dokladu oprávňujúcim na danú činnosť vydávaným v inom štáte ako SR
b) odborná prax s výkonom činnosti hlavného stavbyvedúceho/stavbyvedúceho trakčného vedenia na koľajových dráhach min.10 rokov
c) preukázateľná účasť na realizácii min.1 zákazky rovnakého alebo obdobného charakteru ako je predmet tejto zákazky v pozícii hlavného stavbyvedúceho/stavbyvedúceho trakčného vedenia
Má byť:
Stavbyvedúci pre výstavbu trakčného vedenia, musí spĺňať všetky nasl. požiadavky:
a) držiteľ osvedčenia pre: stavbyvedúci alebo stavbyvedúci - inžinierske stavby (vydávané od r. 2009)/stavbyvedúci inžinierske stavby (vydávané od r. 2005)/stavbyvedúci inžinierske stavby v kat. dopravné stavby (vydávané do r. 2005) podľa zákona o architektoch alebo ekvivalentom dokladu oprávňujúcim na danú činnosť vydávaným v inom štáte ako SR ALEBO držiteľ osvedčenia pre: stavbyvedúci alebo stavbyvedúci technické, technologické a energetické vybavenie stavieb (vydávané od r. 2009)/stavbyvedúci technické, technologické a energetické vybavenie stavieb (vydávané od r. 2005)/stavbyvedúci technické, technologické a energetické vybavenie stavieb v kat. elektrotechnické zariadenia (vydávané do r. 2005) podľa zákona o architektoch alebo ekvivalentom dokladu oprávňujúcim na danú činnosť vydávaným v inom štáte ako SR
b) odborná prax s výkonom činnosti hlavného stavbyvedúceho/stavbyvedúceho trakčného vedenia na koľajových dráhach min.10 rokov
c) preukázateľná účasť na realizácii min.1 zákazky rovnakého alebo obdobného charakteru ako je predmet tejto zákazky v pozícii hlavného stavbyvedúceho/stavbyvedúceho trakčného vedenia
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Namiesto:
30.11.2020 13:00
Má byť:
15.01.2021 13:00
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Namiesto:
30.11.2020 14:00
Má byť:
15.01.2021 14:00
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
Všetky ostatné stanovené podmienky účasti a ich minimálna požadovaná úroveň štandardov uvedené v bode III.1.3)"Technická a odborná spôsobilosť" Oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania ostávajú v platnosti bezo zmeny tak, ako boli formulované v Oznámení o vyhlásení verejného obstarávania, ktoré bolo zverejnené v Úradnom vestníku EÚ dňa 20.10.2020 pod značkou 2020/S 204-495174 a vo Vestníku verejného obstarávania č. 219/2020 zo dňa 21.10.2020 pod značkou 36940 MSP.

Súvisiace zápisy:

Oznámenie 36940-MSP
Súvisiace zápisy sú zobrazené iba pri aktívnom prístupe do produktu Dopyt / Ponuka.

Upozornenie na zmeny a doplnenia:

Oznámenie 36940-MSP
Stav upozornenia:Upozornenie nie je nastavené.

Nastaviť upozornenie na zmeny a doplneniaUpozornenia v produktoch


Dopyt / Ponuka – kompletný pristup