Na zlepšenie našich služieb používame na stránkach cookies. S podmienkami používania cookies, s podmienkami ochrany osobných údajovpodmienkami používania portálu som sa oboznámil, čo potvrdzujem zotrvaním na týchto stránkach.

PrihlásenieRegistrácia

Vestník verejného obstarávania 211/2021

Ročník 2021
Dátum zverejnenia: 14. septembra 2021 (Utorok)
VVO 211/2021Oznámenia vo verejnom obstarávaní
Oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania
Oznámenia o výsledku verejného obstarávania
Výzvy na predkladanie ponúk
Informácie o výsledku verejného obstarávania
Oznámenia o zmene zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody
Súhrnné správy
Súhrnné správy o zákazkách s nízkymi hodnotami
Súhrnné správy o zmluvách podľa § 10 ods. 10 a 11
Redakčné opravy
Informácia o začatí konania o preskúmanie úkonov kontrolovaného
Informácia o vydaní predbežného opatrenia a informácia o plynutí lehôt
Informácia o poslednom dni lehoty na vydanie rozhodnutia

Oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania

MST – Vyhlásenie verejnej súťaže (tovary)
43056-MSTObec Štrba
Dodávka nového snežného pásového vozidla pre zimnú údržbu bežeckých stôp
43057-MSTRegionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach
Prístrojové vybavenie – nová testovacia stratégia
43058-MSTHlavné mesto SR Bratislava
Samozavlažovacie nádoby – Hodžovo námestie
43059-MSTSlovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát
Strategický výskum v oblasti SMART monitoringu, liečby a preventívnej ochrany pred koronavírusom (SARS-CoV-2)
43060-MSTFakultná nemocnica Nitra
Hydina a hydinové výrobky

MSP – Vyhlásenie verejnej súťaže (stavebné práce)
43065-MSPŽilinský samosprávny kraj
REKONŠTRUKCIA A MODERNIZÁCIA CIEST II. TRIEDY V REGIÓNE HORNÉ POVAŽIE – cesta II/541

Oznámenia o výsledku verejného obstarávania

VST – Výsledok verejnej súťaže (tovary)
43050-VSTORYX, s.r.o.
„Technika pre výrobu fotoalbumov a foto-kníh" (2)
43051-VSTZáchranná služba Košice
Špeciálny zdravotnícky materiál
43052-VSTNemocnica s poliklinikou Považská Bystrica
Potraviny
43053-VSTAutomobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a. s.
Náhradné diely na automobily IVECO
43054-VSTÚstredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica
Antineoplastiká a imunomodulačné činidlá
43055-VSTFakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
Dodávka elektrickej energie - FNsP Žilina

VSS – Výsledok verejnej súťaže (služby)
43045-VSSZáchranná zdravotná služba Bratislava
Oprava a údržba motorových vozidiel

VZS – Výsledok zmluvy na základe rámcovej dohody (služby)
43077-VZSÚrad geodézie, kartografie a katastra SR
Digitálny model reliéfu SR

Výzvy na predkladanie ponúk

WYT – Podlimitné zákazky bez eTrhoviska (tovary)
43034-WYTZVS IMPEX, akciová spoločnosť
VYBAVENIE PRE EKOLOGICKY PRIJATEĽNÉ ENERGETICKÉ MATERIÁLY SPĹŇAJÚCE POŽIADAVKY REACH
43036-WYTSlovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Interiérové vybavenie izieb v ŠD Nová Doba

WYS – Podlimitné zákazky bez eTrhoviska (služby)
43035-WYSNitriansky samosprávny kraj
Návrh a zavedenie organizačných a technických opatrení riadenia informačnej bezpečnosti v súlade s požiadavkami zaistenia certifikácie ISO 27001 v odvetví regionálnej kultúry NSK
43101-WYSSARIO Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu
Online PPC kampane a súvisiace reklamné služby

WYP – Podlimitné zákazky bez eTrhoviska (stavebné práce)
43029-WYPObec Odorín
Obnova kúrie so sýpkou v Odoríne, č. v ÚZPF 3919/1
43031-WYPObec Letanovce
Zníženie energetickej náročnosti MŠ Letanovce
43099-WYPSlovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko
Úplná rekonštrukcia budovy na turistické a environmentálne účely s informačným centrom, miestom na vzdelávacie aktivity a základňou pre ornitológov.
43100-WYPMesto Púchov
Rekonštrukcia komunikácie p.č. 1328 v k.ú. Nosice
43114-WYPSlovenská správa ciest
I/77 - 033 Lenartov most

WNT – Zákazky s nízkou hodnotou (tovary)
43028-WNTHlavné mesto SR Bratislava
Výroba, dodanie a montáž informačných tabúľ PAAS pre parkovaciu politiku

WNP – Zákazky s nízkou hodnotou (stavebné práce)
43030-WNPSLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, odštepný závod Banská Bystrica
VS Drženice – oprava hrádzového telesa
43032-WNPSLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, odštepný závod Banská Bystrica
Ipeľský Sokolec - oprava oporného múrika na toku Jelšovka
43033-WNPSLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, odštepný závod Banská Bystrica
Revúca, oprava opevnenia na p. Muráň, r.km 34,758 – 34,803

Informácie o výsledku verejného obstarávania

IPP – Informácie o výsledku verejného obstarávania (stavebné práce)
43069-IPPVojenské športové centrum DUKLA Banská Bystrica
Zateplenie hlavnej administratívnej budovy JUGO 250 – VŠC DUKLA
43070-IPPObec Gajary
Budova jedálne v areáli základnej školy v Gajaroch
43072-IPPMestské lesy v Bratislave
Stavebné práce – MUNIČNÉ SKLADY, PEKNÁ CESTA
43073-IPPObec Raslavice
CIZS Raslavice – Stavebné práce
43074-IPPMesto Topoľčany
Úprava komunikácie pred budovou železničnej stanice v Topoľčanoch
43075-IPPPrešovský samosprávny kraj
Zateplenie obvodového plášťa a stavebné úpravy telocvične Spojenej školy, Bijacovce 1
43084-IPPSpráva a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja
Rekonštrukcia cesty II/506 Gabčíkovo - Ňárad, km 24,000 - 26,780

Oznámenia o zmene zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody

DOS – Oznámenie o zmene zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody (služby)
43041-DOSBanskobystrický samosprávny kraj
Vypracovanie projektovej dokumentácie a majetkovoprávne usporiadanie pre projekt: Vybudovanie cyklotrasy BB – Vlkanová – Sliač, II. etapa.

DOP – Oznámenie o zmene zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody (stavebné práce)
43061-DOPPrešovský samosprávny kraj
Modernizácia cestnej infraštruktúry v Prešovskom, Košickom, Trenčianskom a Trnavskom samosprávnom kraji
43062-DOPPrešovský samosprávny kraj
Modernizácia cestnej infraštruktúry v Prešovskom, Košickom, Trenčianskom a Trnavskom samosprávnom kraji
43081-DOPSABYT, s.r.o.
Rekonštrukcia rozvodov ÚK a TV, okruh kotolne Centrum I, Sabinov
43082-DOPSt. Martin n.o.
Výstavba Zariadenia pre seniorov a denného stacionára v obci Vyšná Šebastová
43083-DOPObec Chmiňany
Materská škola v obci Chmiňany

Súhrnné správy o zákazkách s nízkymi hodnotami

INT – Súhrnné správy o zákazkách s nízkymi hodnotami (tovary)
43103-INTMesto Veľký Krtíš

INS – Súhrnné správy o zákazkách s nízkymi hodnotami (služby)
43093-INSNÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA
43094-INSNÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA

INP – Súhrnné správy o zákazkách s nízkymi hodnotami (práce)
43104-INPMesto Veľký Krtíš
43105-INPObec Ladomerská Vieska
43112-INPKongregácia Milosrdných sestier sv. Vincenta - Satmárok

INX – Súhrnné správy o zákazkách s nízkymi hodnotami (súhrny)
43092-INXSlovenský olympijský a športový výbor
43113-INXUNIVERZITA J. SELYEHO

Súhrnné správy o zmluvách podľa § 10 ods. 10 a 11

IVT – Súhrnné správy o zmluvách podľa § 10 ods. 10 a 11 (tovary)
43022-IVTMesto Veľký Meder
43023-IVTMesto Veľký Meder
43027-IVTMETRO Bratislava, a.s.
43096-IVTStredná odborná škola potravinárska
43098-IVT"HARMÓNIA", Zariadenie sociálnych služieb Horné Štitáre

IVS – Súhrnné správy o zmluvách podľa § 10 ods. 10 a 11 (služby)
43021-IVSMesto Veľký Meder
43024-IVSMesto Veľký Meder
43025-IVSMETRO Bratislava, a.s.
43026-IVSMETRO Bratislava, a.s.
43095-IVSNÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA

IVX – Súhrnné správy o zmluvách podľa § 10 ods. 10 a 11 (súhrny)
43091-IVXHlavné mesto SR Bratislava
43097-IVXSlovenský olympijský a športový výbor
43106-IVXUNIVERZITA J. SELYEHO

Redakčné opravy

Redakčné opravy
43037-IOX
(k 42324-WYP)
Mesto Sabinov
Sabinov – Rekonštrukcia budovy MsÚ
43038-IOX
(k 42865-WYP)
Mesto Dunajská Streda
Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ Nám. Priateľstva v Dunajskej Strede
43039-IOX
(k 40321-WYP)
Mesto Veľký Meder
Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti v meste Veľký Meder
43040-IOX
(k 41128-MST)
Železnice Slovenskej republiky
OOP kategórie chrániče sluchu, ochranné rúška a respirátory, ochranné masky, ochranné okuliare, ochranné štíty a kukly, bezpečnostné prilby
43042-IOX
(k 36975-MUS)
Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
Dielo a služby pre projekt Manažment údajov ÚDZS – CRP,RZP,RPZS, RÚ
43043-IOX
(k 36976-MSS)
Národné lesnícke centrum (NLC)
Manažment údajov lesných pozemkov NLC
43044-IOX
(k 39519-MSS)
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
Pamiatkový informačný systém
43046-IOX
(k 40683-MST)
Žilinský samosprávny kraj
MODERNIZÁCIA ODBORNÉHO VZDELÁVANIA V SŠ KYSUCKÉ NOVÉ MESTO
43047-IOX
(k 41506-MST)
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
Kanyly pre srdcovú chirurgiu a anesteziológiu
43048-IOX
(k 41997-MST)
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávka elektrickej energie pre ZsVS
43049-IOX
(k 42273-MST)
Nemocnica arm. generála L. Svobodu Svidník, a.s.
Základné medicínske zariadenia č. 2
43063-IOX
(k 38971-MSP)
Univerzita Komenského v Bratislave
Výstavba pavilónu špičkových technológií - ACCORD
43064-IOX
(k 40851-MSP)
Slovenské národné múzeum
Prípravné práce k obnove hradu Krásna Hôrka
43066-IOX
(k 40238-WYP)
Obec Chtelnica
Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti Chtelnica
43067-IOX
(k 32138-WYP)
Mestská časť Bratislava - Lamač
Rozšírenie kapacít ZŠ Malokarpatské námestie 1 v Bratislave – zmena dokončenej stavby
43068-IOX
(k 30520-WYP)
Nocturnus, n.o.
Jasle v obci Trstice
43071-IOX
(k 40903-WYP)
Mesto Brezno
Zvýšenie energetickej účinnosti budov Materských škôl
43085-IOX
(k 32141-WYP)
Mesto Veľké Kapušany
VÝSTAVBA NOVÉHO OBJEKTU ZARIADENIA STAROSTLIVOSTI O DETI DO TROCH ROKOV VEKU DIEŤAŤA V MESTE VEĽKÉ KAPUŠANY
43086-IOX
(k 41235-WYP)
Trnavský samosprávny kraj
Vážska cyklomagistrála: časť Šulekovo - hranica TTSK/TSK, úsek 1.1 Piešťany - hranica TTSK/TSK
43087-IOX
(k 39598-WYP)
Obec Hrochoť
Materská škola Hrochoť - Rozšírenie kapacít materskej školy
43088-IOX
(k 41091-WYP)
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, odštepný závod Piešťany
Kráľov Brod - protipovodňová ochrana obce, zátvorný objekt; stavebné práce
43102-IOX
(k 40599-WYP)
Košický samosprávny kraj
Práce spojené s narušením zhutnených plôch a priľahlých súvisiacich plôch v priečnom a pozdĺžnom reze rýpadlom pre projekt č. 2 „Ochrana a obnova biodiverzity v lesných ekosystémoch Košického kraja”
43108-IOX
(k 40815-WYP)
Obec Vinosady
Rekonštrukcia Materskej školy Vinosady
43109-IOX
(k 29819-WYP)
Obec Veľký Grob
Veľký Grob, kanalizácia a ČOV
43110-IOX
(k 40394-WYP)
Mesto Košice
Športová hala Angels aréna - rekonštrukcia a modernizácia
43111-IOX
(k 42322-WYP)
Mesto Sabinov
Rekonštrukcia budovy materskej školy Sabinov, ul. Švermova

Informácia o začatí konania o preskúmanie úkonov kontrolovaného

Informácia o začatí konania o preskúmanie úkonov kontrolovaného
43076-INFObec Betlanovce
ČOV a kanalizácia Betlanovce
43089-INFHydromeliorácie, štátny podnik
Rekonštrukcia odvodňovacích kanálov
43115-INFMesto Poprad
Vytvorenie nového webového sídla Mesta Poprad

Informácia o vydaní predbežného opatrenia a informácia o plynutí lehôt

Informácia o vydaní predbežného opatrenia a informácia o plynutí lehôt
43020-INFBanskobystrický samosprávny kraj
Poskytovanie prepravných služieb vo verejnom záujme na území Banskobystrického kraja.
43090-INFHydromeliorácie, štátny podnik
Rekonštrukcia odvodňovacích kanálov
43116-INFVeolia Energia Levice, a.s.
Rekonštrukcia časti distribučného systému tepla, prevádzka Levice

Informácia o poslednom dni lehoty na vydanie rozhodnutia

Informácia o poslednom dni lehoty na vydanie rozhodnutia
43019-INFSlovenská správa ciest
Modernizácia vybraných úsekov ciest I. triedy v BB kraji I. etapa
43078-INFŽilinský samosprávny kraj
Poskytovanie služieb prímestskej autobusovej dopravy vo verejnom záujme pre oblasť Turiec
43079-INFŽilinský samosprávny kraj
Poskytovanie služieb prímestskej autobusovej dopravy vo verejnom záujme pre oblasť Horné Považie
43080-INFŽilinský samosprávny kraj
Poskytovanie služieb prímestskej autobusovej dopravy vo verejnom záujme pre oblasť Kysuce
43107-INFObec Vyškovce nad Ipľom
Komunitné centrum bez rozdielu farby pleti v obci Vyškovce nad Ipľom