Na zlepšenie našich služieb používame na stránkach cookies. S podmienkami používania cookies, s podmienkami ochrany osobných údajovpodmienkami používania portálu som sa oboznámil, čo potvrdzujem zotrvaním na týchto stránkach.

PrihlásenieRegistrácia

Vestník verejného obstarávania 212/2021

Ročník 2021
Dátum zverejnenia: 16. septembra 2021 (Štvrtok)
VVO 212/2021Oznámenia vo verejnom obstarávaní
Predbežné a pravidelné oznámenia, profily kupujúceho
Oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania
Oznámenia o výsledku verejného obstarávania
Výzvy na predkladanie ponúk
Informácie o výsledku verejného obstarávania
Súhrnné správy
Súhrnné správy o zákazkách z e-trhoviska
Súhrnné správy o zákazkách s nízkymi hodnotami
Súhrnné správy o zmluvách podľa § 10 ods. 10 a 11
Redakčné opravy
Informácia o začatí konania o preskúmanie úkonov kontrolovaného
Informácia o vydaní predbežného opatrenia a informácia o plynutí lehôt
Informácia o poslednom dni lehoty na vydanie rozhodnutia

Predbežné a pravidelné oznámenia, profily kupujúceho

POT – Predbežné oznámenie (tovary)
43272-POTDetská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica
Reagenčné diagnostické súpravy a diagnostický spotrebný materiál pre novorodenecký skríning

POS – Predbežné oznámenie (služby)
43158-POSHlavné mesto SR Bratislava
Prípravné trhové konzultácie - programové riešenie – software a geodatabáza pasportu zelene
43177-POSMinisterstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
Zvýšenie úrovne informačnej a kybernetickej bezpečnosti MDV SR

Oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania

MST – Vyhlásenie verejnej súťaže (tovary)
43171-MSTNárodný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
Mechanické srdcové chlopne
43172-MSTŽilinský samosprávny kraj
DIELENSKÉ ZARIADENIA A VYBAVENIE
43173-MSTMesto Martin
Dodávka a distribúcia elektrickej energie
43174-MSTUniverzitná nemocnica Bratislava
Upgrade ekonomického informačného systému Microsoft Navision
43197-MSTZápadoslovenská distribučná, a.s.
Tlmivka na kompenzáciu jalového výkonu - PCI
43263-MSTNárodný onkologický ústav
Strava pre pacientov - potraviny
43270-MSTFakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove
Echokardiografický prístroj - 1 ks

MSS – Vyhlásenie verejnej súťaže (služby)
43156-MSSGENETON s.r.o.
Zmluvný výskum - Pangenomika pre personalizovaný klinický manažment infikovaných osôb na základe identifikovaného virálneho genómu a ľudského exómu
43157-MSSUniverzita Komenského v Bratislave
Upratovacie práce pre UK
43225-MSSObec Oravská Lesná
Nakladanie so zmesovým komunálnym odpadom v obci Oravská Lesná II

MUT – Vyhlásenie užšej súťaže (tovary)
43261-MUTMinisterstvo financií Slovenskej republiky
Počítačové zariadenia, tlačiarne a príslušenstvo 2021
43267-MUTEkonomická univerzita v Bratislave
Nákup výpočtovej techniky a príslušenstva pre Ekonomickú univerzitu v Bratislave

MRT – Vyhlásenie rokovacie konanie so zverejnením (tovary)
43147-MRTStredoslovenská distribučná, a. s.
Inteligentné meracie systémy – Elektromery – 08/2021

Oznámenia o výsledku verejného obstarávania

VST – Výsledok verejnej súťaže (tovary)
43163-VSTALTA VIA, s.r.o.
Dodávka technológie na podporu netechnologických inovácií pre rozvoj kreatívneho talentu: Tvorba kreatívneho nábytku z dýhy“_nová
43165-VSTŽilinský samosprávny kraj
Aktivita 2 - Obstaranie moderného MTV SOŠt v Čadci
43166-VSTObec Lehnice
Dodávka zdravotníckej techniky, zariadenia a vybavenia II
43169-VSTSlovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát
IKT pre HI-tech centrum EMC
43234-VSTNárodný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
Špeciálny zdravotnícky materiál pre úplnú náhradu komôr srdca pre dospelých aj pediatrických pacientov vrátane príslušenstva
43239-VSTObec Zemianska Olča
Obstaranie zdravotníckych prístrojov, techniky a zariadení, Zdravotné stredisko - Zemianska Olča
43243-VSTMesto Spišská Belá
Zriadenie odborných učební ZŠ J. M. Petzvala a ZŠ M. R. Štefánika v Spišskej Belej
43247-VSTFakultná nemocnica Trenčín
Echokardiografický USG systém
43254-VSTFakultná nemocnica Trenčín
Reagencie pre PCR

VSS – Výsledok verejnej súťaže (služby)
43155-VSSJadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
Opravy a údržba elektrozariadení
43218-VSSObec Oravská Lesná
Nakladanie so zmesovým komunálnym odpadom v obci Oravská Lesná
43221-VSSMinisterstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
Zabezpečenie trvalých a analytických činností v oblasti elektronických komunikácií

VSP – Výsledok verejnej súťaže (stavebné práce)
43200-VSPDopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Prístrešky električkových zastávok

VUT – Výsledok užšej súťaže (tovary)
43164-VUTZáchranná zdravotná služba Bratislava
Ochranné pracovné prostriedky
43167-VUTVýchodoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
Spotrebný zdravotnícky materiál a špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú angiológiu
43168-VUTVýchodoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
Spotrebný zdravotnícky materiál a špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú angiológiu
43170-VUTVýchodoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
Spotrebný zdravotnícky materiál a špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú angiológiu
43252-VUTUniverzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát
Laboratórne prístroje

VUS – Výsledok užšej súťaže (služby)
43193-VUSSlovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
Geodetické, majetkovoprávne a inžinierske činnosti pre stavbu „Vedenie 2x400 kV Križovany – Bystričany“

VBS – Výsledok rokovacieho konania bez zverejnenia (služby)
43154-VBSNárodný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Technické zabezpečenie externej časti maturitnej skúšky a pilotných testovaní na stredných školách pre školský rok 2021/2022

VZT – Výsledok zmluvy na základe rámcovej dohody (tovary)
43139-VZTKrajská prokuratúra
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok

Výzvy na predkladanie ponúk

WYT – Podlimitné zákazky bez eTrhoviska (tovary)
43241-WYTMestské lesy v Bratislave
Klzisko zo syntetického ľadu

WYS – Podlimitné zákazky bez eTrhoviska (služby)
43180-WYSUniverzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin
Celogenómová analýza vzoriek nádorov prsníka
43235-WYSVojenské lesy a majetky SR - štátny podnik
Protipovodňové opatrenia – stavebný dozor

WYP – Podlimitné zákazky bez eTrhoviska (stavebné práce)
43127-WYPMesto Turany
Obnova kultúrneho centra Turany
43128-WYPMesto Martin
Stavebné úpravy budovy ,,sociálne zariadenie a šatne“ pre činnosť CVČ Martin – I. etapa
43181-WYPMesto Lučenec
Zlepšenie celkovej dopravnej situácie a statickej dopravy na vybraných úsekoch v meste Lučenec
43183-WYPSpráva a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja
Rekonštrukcia cesty II/514 Hlohovec, od križ. s II/507 po križ. s III/1676, km 0,000 - 3,000
43238-WYPMesto Čadca
Cyklistická komunikácia v meste Čadca – 3. etapa
43240-WYPObec Skalité - Prevádzkáreň
Bytový dom - 19 b. j.
43242-WYPSpráva štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky
Rekonštrukcia objektov v správe SŠHR SR

WNT – Zákazky s nízkou hodnotou (tovary)
43226-WNTDomov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice
Nákup plynových kotlov
43228-WNTJadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
Vrecia a fólie polyetylénové

WNS – Zákazky s nízkou hodnotou (služby)
43227-WNSSlovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát
Kontrola, servis a opravy na zariadeniach klimatizácie a vzduchotechniky
43236-WNSMesto Prešov
Spracovanie Programu rozvoja bývania mesta Prešov do roku 2030

WNP – Zákazky s nízkou hodnotou (stavebné práce)
43137-WNPSLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, odštepný závod Banská Bystrica
VS Motyčky - oprava betónov na korune hrádze priehradného telesa
43230-WNPSLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, odštepný závod Banská Bystrica
Zvolen – údržba toku Hron, r.km 156,100 – 156,900
43292-WNPMesto Dubnica nad Váhom
Parkoviská pri bytovom dome Centrum I. 42 a 43

Informácie o výsledku verejného obstarávania

IPT – Informácia o výsledku verejného obstarávania (tovary)
43123-IPTRozhlas a televízia Slovenska
Rozšírenie krížového prepojovača

IPS – Informácia o výsledku verejného obstarávania (služby)
43126-IPSBanskobystrický samosprávny kraj
Výkon činnosti stavebného dozoru pri realizácii stavby: „Rekonštrukcia cesty a mostov II/585 Pôtor – Dolná Strehová – Lučenec a II/591/ cestný násyp pred obcou Horný Tisovník, km 39,86“

IPP – Informácie o výsledku verejného obstarávania (stavebné práce)
43124-IPPSpráva a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja
Rekonštrukcia cesty III/1298 Košolná - Dolné Orešany, km 0,000 - 3,152
43130-IPPMesto Galanta
Rekonštrukcia a prístavba MŠ na sídlisku Clementisove Sady v Galante
43131-IPPMesto Tornaľa
Rekonštrukcia plážového kúpaliska MORSKÉ OKO v Tornali – 1. etapa 2021
43132-IPPObec Šindliar
Kanalizácia Lipovce - Šindliar
43134-IPPUniverzitná nemocnica Bratislava
Výmena podlahových krytín
43135-IPPMesto Prievidza
Oprava miestnych komunikácií a chodníkov v meste Prievidza
43136-IPPSpráva a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja
Rekonštrukcia cesty III/1256 - od II/502 do obce Kočín, km 0,000 - 1,490
43140-IPPObec Veľký Horeš
Prestavba bývalej školy na budovu EXPO
43141-IPPMinisterstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Stavebné práce pre projekt CDR Mlynky Biele Vody
43142-IPPObec Chorvátsky Grob
Výstavba telocvične pre ZŠ a MŠ Chorvátsky Grob
43144-IPPMesto Hlohovec
Rekonštrukcia ulice Jesenského spojená s 1. etapou rekonštrukcie verejného vodovodu

DOT – Oznámenie o zmene zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody (tovary)
43125-DOTJadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
Hmota zálievková a hmota lepiaca

DOS – Oznámenie o zmene zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody (služby)
43148-DOSGenerálna prokuratúra SR
Service level agreement(SLA) pre IS GP SR
43149-DOSBanskobystrický samosprávny kraj
Vypracovanie projektovej dokumentácie a majetkovoprávne usporiadanie pre projekt: Vybudovanie cyklotrasy BB – Vlkanová – Sliač, II. etapa.
43203-DOSBanskobystrický samosprávny kraj
Vypracovanie projektovej dokumentácie a majetkovoprávne usporiadanie pre projekt: Vybudovanie cyklotrasy BB – Vlkanová – Sliač, II. etapa.

DOP – Oznámenie o zmene zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody (stavebné práce)
43129-DOPMesto Zvolen
Rekonštrukcia predstaničných priestorov ŽST vo Zvolene
43138-DOPObec Halič
NOVOSTAVBA BYTOVÉHO DOMU – 14 b.j.
43143-DOPRekreačné služby mesta Senica, spol. s r.o.
Zimný štadión v Senici – oprava strechy nad ľadovou plochou
43175-DOPPrešovský samosprávny kraj
Modernizácia cestnej infraštruktúry v Prešovskom, Košickom, Trenčianskom a Trnavskom samosprávnom kraji
43176-DOPStredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Aglomerácia Nitrianske Pravno - kanalizácia a ČOV
43276-DOPNárodná diaľničná spoločnosť, a.s.
Rýchlostná cesta R2 Kriváň - Mýtna

Súhrnné správy o zákazkách z e-trhoviska

IET – Súhrnné správy o zákazkách z e-trhoviska (tovary)
43212-IETObec Veľké Orvište
43214-IETObec Veľké Ripňany

Súhrnné správy o zákazkách s nízkymi hodnotami

INT – Súhrnné správy o zákazkách s nízkymi hodnotami (tovary)
43253-INTTrnavská arcidiecézna charita
43255-INTBanícke múzeum v Rožňave
43256-INTBanícke múzeum v Rožňave
43257-INTBanícke múzeum v Rožňave
43258-INTBanícke múzeum v Rožňave
43262-INTBanícke múzeum v Rožňave
43265-INTBanícke múzeum v Rožňave
43274-INTZákladná škola - Drážovská 6, Nitra - časť Zobor
43275-INTZákladná škola - Drážovská 6, Nitra - časť Zobor
43280-INTZákladná škola - Drážovská 6, Nitra - časť Zobor
43281-INTZákladná škola - Drážovská 6, Nitra - časť Zobor
43285-INTŽilinská univerzita v Žiline - Rektorát
43288-INTMiestna akčná skupina Vršatec
43289-INTBanícke múzeum v Rožňave

INS – Súhrnné správy o zákazkách s nízkymi hodnotami (služby)
43259-INSBanícke múzeum v Rožňave
43264-INSObec Chrabrany
43266-INSMesto Trnava
43282-INSObec Doľany
43284-INSUNIVERZITA J. SELYEHO
43286-INSMesto Trnava

INP – Súhrnné správy o zákazkách s nízkymi hodnotami (práce)
43260-INPBanícke múzeum v Rožňave
43268-INPObec Doľany
43269-INPObec Doľany
43271-INPObec Doľany
43273-INPZákladná škola - Drážovská 6, Nitra - časť Zobor
43277-INPZákladná škola - Drážovská 6, Nitra - časť Zobor
43278-INPZákladná škola - Drážovská 6, Nitra - časť Zobor
43283-INPObec Doľany
43304-INPMaterská škola, Odbojárov 177/8A, Nemšová

Súhrnné správy o zmluvách podľa § 10 ods. 10 a 11

IVT – Súhrnné správy o zmluvách podľa § 10 ods. 10 a 11 (tovary)
43184-IVTMesto Veľký Meder
43190-IVTMesto Veľký Meder
43192-IVTMesto Veľký Meder
43194-IVTMesto Veľký Meder
43196-IVTMesto Veľký Meder
43198-IVTMesto Veľký Meder
43202-IVTMesto Veľký Meder
43204-IVTMesto Veľký Meder
43205-IVTStredná odborná škola potravinárska
43206-IVTMesto Veľký Meder
43208-IVTMesto Veľký Meder
43293-IVTMesto Veľký Meder
43294-IVTMesto Veľký Meder

IVS – Súhrnné správy o zmluvách podľa § 10 ods. 10 a 11 (služby)
43133-IVSMesto Veľký Meder
43185-IVSMaterská škola Výčapy-Opatovce 478, 951 44
43186-IVSMesto Veľký Meder
43187-IVSMesto Veľký Meder
43188-IVSMesto Veľký Meder
43191-IVSMesto Veľký Meder
43195-IVSStredná odborná škola podnikania
43199-IVSMesto Veľký Meder
43201-IVSMesto Veľký Meder
43209-IVSMesto Veľký Meder
43211-IVSMesto Veľký Meder
43217-IVSMesto Veľký Meder
43295-IVSMesto Veľký Meder
43296-IVSMesto Veľký Meder
43297-IVSMesto Veľký Meder
43298-IVSMesto Veľký Meder
43299-IVSMesto Veľký Meder
43300-IVSMesto Veľký Meder
43301-IVSMesto Veľký Meder

IVP – Súhrnné správy o zmluvách podľa § 10 ods. 10 a 11 (práce)
43189-IVPMesto Veľký Meder
43220-IVPMesto Veľký Meder
43222-IVPMesto Veľký Meder
43302-IVPMesto Veľký Meder
43303-IVPMesto Veľký Meder

IVX – Súhrnné správy o zmluvách podľa § 10 ods. 10 a 11 (súhrny)
43145-IVXUNIVERZITA J. SELYEHO
43215-IVXObec Rákoš
43216-IVXMaterská škola Výčapy-Opatovce 478, 951 44
43219-IVXMaterská škola Výčapy-Opatovce 478, 951 44

Redakčné opravy

Redakčné opravy
43146-IOX
(k 30543-MST)
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Čerpadlá
43150-IOX
(k 36177-MSS)
Mesto Zvolen
Obstaranie dopravcu na zabezpečenie služieb v pravidelnej autobusovej doprave (MHD) pre mesto Zvolen
43151-IOX
(k 39520-MSS)
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Plošné rozšírenie IS DCOM na mestá
43152-IOX
(k 38196-MNA)
Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves
Návrhy na revitalizáciu územia vodnej nádrže
43153-IOX
(k 41129-MSS)
Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát
Komplexné upratovacie služby na FEI STU
43159-IOX
(k 41195-MST)
Národný onkologický ústav
Zdravotnícke pomôcky
43160-IOX
(k 36690-MST)
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
Asfaltový betón
43161-IOX
(k 41188-MST)
Fakultná nemocnica Trenčín
Terapeutický RTG prístroj na ortovoltážnu terapiu
43162-IOX
(k 33804-MST)
Mesto Nitra
IKT, didaktická technika, nábytok a knihy
43178-IOX
(k 29818-WYP)
Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku v Nitre
Zariadenie pre seniorov a denný stacionár
43179-IOX
(k 30047-WYP)
Mesto Nitra
Stavebné práce - Kreatívne centrum Nitra – kino Palace
43182-IOX
(k 42788-WYP)
Mestská časť Bratislava - Nové Mesto
Novostavba MŠ Teplická
43207-IOX
(k 33575-MSS)
Mesto Košice
Malé zlepšenia eGov služieb mesta Košice
43210-IOX
(k 44175-MSS)
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Vybudovanie Elektronického mýtneho systému a poskytovanie Služieb technickej podpory
43213-IOX
(k 38200-MSS)
Mesto Hlohovec
Obstaranie dopravcu na zabezpečenie služieb vo verejnom záujme v pravidelnej au-tobusovej doprave (MHD) pre mesto Hlohovec
43223-IOX
(k 42200-WYP)
Obec Nový Tekov
ROZŠÍRENIE ČOV NOVÝ TEKOV
43224-IOX
(k 41625-WYP)
Obec Bátka
BÁTKA – kanalizácia II. etapa
43229-IOX
(k 29051-MST)
eurobus, a.s.
Tarifno-informačné zabezpečenie integrovaného dopravného systému západnej časti Košického samosprávneho kraja
43231-IOX
(k 42496-MST)
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
„Dodávka zemného plynu na roky 2022-2023“
43232-IOX
(k 16926-WYP)
Mesto Lučenec
Krytá plaváreň Lučenec
43233-IOX
(k 42860-WYT)
Trnavská cestná spoločnosť s.r.o.
GPS monitoring vozidiel, pracovných strojov, nadstavieb a prídavných zariadení
43237-IOX
(k 43035-WYS)
Nitriansky samosprávny kraj
Návrh a zavedenie organizačných a technických opatrení riadenia informačnej bezpečnosti v súlade s požiadavkami zaistenia certifikácie ISO 27001 v odvetví regionálnej kultúry NSK
43244-IOX
(k 42323-WYP)
Mesto Veľký Šariš
Cyklo Alej Veľký Šariš_
43245-IOX
(k 42620-WYP)
Mesto Lipany
REVITALIZÁCIA MEDZI BLOKOVÝCH PRIESTOROV- ľavá strana nam. sv. Martina Lipany
43246-IOX
(k 42627-WYP)
Mesto Vranov nad Topľou
Regenerácia vnútrobloku sídliska vo Vranove nad Topľou
43248-IOX
(k 41558-WYP)
Domov sociálnych služieb LIBERTAS
Rekonštrukcia a výmena okien
43249-IOX
(k 41821-WYP)
Mesto Veľký Meder
Zvyšovanie energetickej účinnosti budov MsÚ vrátane zatepľovania
43250-IOX
(k 42790-WYT)
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.
Inertný posypový materiál
43251-IOX
(k 42110-WYP)
Správa ciest Košického samosprávneho kraja
Rekonštrukcia mosta M2861 cez poľný kanál pred obcou Topoľany
43279-IOX
(k 33802-MSP)
Žilinský samosprávny kraj
Konzervatórium - prestavba a nadstavba, Žilina.
43287-IOX
(k 41278-MSP)
Nitriansky samosprávny kraj
Modernizácia vybraných úsekov ciest II. triedy v okrese Zlaté Moravce
43290-IOX
(k 30184-MSP)
Slovenská správa ciest
Zabezpečenie zvýšenia bezpečnosti a plynulosti premávky na cestách I.triedy v PO a KE kraji

Informácia o začatí konania o preskúmanie úkonov kontrolovaného

Informácia o začatí konania o preskúmanie úkonov kontrolovaného
43120-INFVeolia Energia Levice, a.s.
Rekonštrukcia časti distribučného systému tepla, prevádzka Levice
43121-INFNárodná diaľničná spoločnosť, a.s.
Poskytovanie mýtnych Služieb

Informácia o vydaní predbežného opatrenia a informácia o plynutí lehôt

Informácia o vydaní predbežného opatrenia a informácia o plynutí lehôt
43117-INFŽilinský samosprávny kraj
Poskytovanie služieb prímestskej autobusovej dopravy vo verejnom záujme pre oblasť Kysuce
43118-INFŽilinský samosprávny kraj
Poskytovanie služieb prímestskej autobusovej dopravy vo verejnom záujme pre oblasť Horné Považie
43119-INFŽilinský samosprávny kraj
Poskytovanie služieb prímestskej autobusovej dopravy vo verejnom záujme pre oblasť Turiec

Informácia o poslednom dni lehoty na vydanie rozhodnutia

Informácia o poslednom dni lehoty na vydanie rozhodnutia
43122-INFÚstredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok – fakultná nemocnica
viaceré objednávky - dodanie a montáž okien, priečok a dverí za rok 2020
43291-INFObec Kráľ
Rozšírenie kapacity materskej školy v obci Kráľ