Na zlepšenie našich služieb používame na stránkach cookies. S podmienkami používania cookies, s podmienkami ochrany osobných údajovpodmienkami používania portálu som sa oboznámil, čo potvrdzujem zotrvaním na týchto stránkach.

PrihlásenieRegistrácia

Vestník verejného obstarávania 214/2021

Ročník 2021
Dátum zverejnenia: 20. septembra 2021 (Pondelok)
VVO 214/2021Oznámenia vo verejnom obstarávaní
Oznámenia o dobrovoľnej transparentnosti EX-ANTE
Oznámenia o výsledku verejného obstarávania
Výzvy na predkladanie ponúk
Informácie o výsledku verejného obstarávania
Oznámenia o zmene zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody
Súhrnné správy
Súhrnné správy o zákazkách z e-trhoviska
Súhrnné správy o zákazkách s nízkymi hodnotami
Súhrnné správy o zmluvách podľa § 10 ods. 10 a 11
Redakčné opravy
Informácia o začatí konania o preskúmanie úkonov kontrolovaného
Informácia o začatí odvolacieho konania

MST – Vyhlásenie verejnej súťaže (tovary)
43484-MSTŽeleznice Slovenskej republiky
Pracovné a ochranné odevy
43529-MSTVšeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
Lieky ATC skupiny B02BD02
43530-MSTVšeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
Lieky ATC skupiny H01AC01
43531-MSTVšeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
Lieky ATC skupiny B02BD06

MSS – Vyhlásenie verejnej súťaže (služby)
43510-MSSSociálna poisťovňa, ústredie
Zavedenie pro-klientsky orientovaných procesov a služieb pre podporu klientov Sociálnej poisťovne
43511-MSSGenerálna prokuratúra SR
Service level agreement (SLA) pre IS GP SR a rozšírenie funkcionality informačného systému o ECRIS - TCN
43512-MSSMinisterstvo obrany Slovenskej republiky – Úrad pre investície a akvizície
Zabezpečenie zmluvného stravovania formou dovozu pripravenej stravy
43513-MSSFinančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
Zvýšenie kvality služieb Portálu Finančnej Správy (PFS) pre občanov a podnikateľov
43514-MSSHydromeliorácie, štátny podnik
Informačný systém Hydromeliorácie (IS Hydromeliorácie)
43515-MSSAutomobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a. s.
Magirus Multistar Iveco Eurocargo – 10 ročná servisná prehliadka a súvisiace opravy

Oznámenia o dobrovoľnej transparentnosti EX-ANTE

DES – Oznámenie o dobrovoľnej transparentnosti EX-ANTE (služby)
43490-DESHlavné mesto SR Bratislava
Lávky cez Chorvátske rameno v Petržalke - Lávka č. 1 - priame rokovacie konanie
43491-DESHlavné mesto SR Bratislava
Lávky cez Chorvátske rameno v Petržalke - Lávka č. 2 - priame rokovacie konanie
43492-DESHlavné mesto SR Bratislava
Lávky cez Chorvátske rameno v Petržalke - Lávka č. 3 - priame rokovacie konanie
43493-DESHlavné mesto SR Bratislava
Lávky cez Chorvátske rameno v Petržalke - Lávka č. 4 - priame rokovacie konanie

Oznámenia o výsledku verejného obstarávania

VST – Výsledok verejnej súťaže (tovary)
43480-VSTSlovenská pošta, a.s.
OBNOVA A ROZVOJ VOZIDLOVÉHO PARKU V KATEGÓRII VOZIDIEL O4 PRE ROK 2021
43481-VSTŽelezničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Nákup elektrických jednotiek
43482-VSTBratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Čerpadlá
43483-VSTVýchodoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Združená dodávka elektrickej energie
43521-VSTHirjak - Hardwood, s.r.o.
Inovácia procesu výroby priemyselného náradia
43522-VSTStredná odborná škola strojnícka Ul. pplk. Pľjušťa 29,Skalica
Materiálno technické vybavenie strojovej dielne SOŠ strojníckej v Skalici
43524-VSTStolárstvo Sovík, s.r.o.
TECHNOLÓGIA PRE REMESELNÚ VÝROBU Z DREVA
43525-VSTFakultná nemocnica Trenčín
ICG Laparoskopická operačná veža s aktívnou filtráciou micro častíc dymu
43526-VSTUniverzitná nemocnica Bratislava
Mlieko a mliečne výrobky
43527-VSTDopravný podnik mesta Martin, s.r.o.
Zabezpečenie dodávky paliva CNG (stlačený zemný plyn) na pohon autobusov MHD s podmienkou vybudovania čerpacej stanice na predmetné palivo v aglomerácii mesta Martin
43528-VSTDREVOINTERIER KEŽMAROK s.r.o.
Obstaranie drevoobrábacích strojov

VSS – Výsledok verejnej súťaže (služby)
43479-VSSDopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Servis a údržba automatických koľajnicových mazníkov RME235 DUO PACK
43507-VSSSlovenská správa ciest
I/61 Most č.061-055, 056 Trenčín
43508-VSSMinisterstvo vnútra Slovenskej republiky
Mobilné telekomunikačné služby

VSP – Výsledok verejnej súťaže (stavebné práce)
43538-VSPNárodná diaľničná spoločnosť, a.s.
Oprava mosta ev.č. R1 – 178 Badín

VUT – Výsledok užšej súťaže (tovary)
43523-VUTUniverzita Komenského v Bratislave
Nábytok pre UK - 2021

VUS – Výsledok užšej súťaže (služby)
43506-VUSÚrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
Dielo a služby pre ePrehliadky ÚDZS
43509-VUSÚrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
Dielo a služby pre projekt Manažment údajov ÚDZS – CRP,RZP,RPZS, RÚ

VUP – Výsledok užšej súťaže (stavebné práce)
43537-VUPBanskobystrický samosprávny kraj
Asfaltovanie cestných komunikácií vo vlastníctve Banskobystrického samosprávneho kraja a súvisiace práce.

Výzvy na predkladanie ponúk

WYT – Podlimitné zákazky bez eTrhoviska (tovary)
43448-WYTObec Strekov
VÝSTAVBA ZARIADENÍ NA VYUŽITIE VYBRANÝCH DRUHOV OZE V STREKOVE
43458-WYTNárodný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
Odberový systém

WYS – Podlimitné zákazky bez eTrhoviska (služby)
43457-WYSNárodná diaľničná spoločnosť, a.s.
Monitoring zložiek životného prostredia diaľnice D1 Hubová - Ivachnová, biota
43540-WYSDopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Dodávka a montáž čistiarne odpadových vôd

WYP – Podlimitné zákazky bez eTrhoviska (stavebné práce)
43449-WYPObec Tomášikovo
„Príjazdová cesta ku kultúrnej pamiatke mlyn“
43541-WYPBratislavský samosprávny kraj
Zateplenie objektu školy / Obchodná akadémia, Račianska 107, Bratislava
43543-WYPKaštieľ Moravany
Komplexná rekonštrukcia, obnova a reštaurovanie NKP "kaštieľ s areálom" v Moravanoch nad Váhom evidovanej v ÚZPF pod č. 954/1-2 - 1 ETAPA
43561-WYPObec Litava
Zníženie energetickej náročnosti verejných budov v obci Litava
43562-WYPObec Šemša
Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu v Šemši

WNP – Zákazky s nízkou hodnotou (stavebné práce)
43542-WNPMesto Dubnica nad Váhom
Špeciálna protišmyková úprava úseku "Nadjazd nad železnicou" v Dubnici nad Váhom
43549-WNPMesto Dubnica nad Váhom
Parkovisko za ABC a chodník pri BD 73, Dubnica nad Váhom

Informácie o výsledku verejného obstarávania

IPT – Informácia o výsledku verejného obstarávania (tovary)
43434-IPTObec Raslavice
Zvýšenie kvality vzdelávacích procesov v ZŠ Raslavice
43455-IPTNárodný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy
Spotrebný materiál k mobilnému ECMO prístroju

IPS – Informácia o výsledku verejného obstarávania (služby)
43433-IPSÚrad vlády Slovenskej republiky
Tlač a distribúcia časopisu EUROKOMPAS

IPP – Informácie o výsledku verejného obstarávania (stavebné práce)
43432-IPPObec Mužla
Zvýšenie energetickej hospodárnosti obecnej budovy v Mužle
43456-IPPObec Orechová Potôň
Výstavba kanalizácie a intenzifikácia ČOV v obci Orechová Potôň

Oznámenia o zmene zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody

DOS – Oznámenie o zmene zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody (služby)
43486-DOSMesto Piešťany
Nakladanie s komunálnym odpadom v meste Piešťany
43487-DOSJadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
Opravy a údržba elektrozariadení
43488-DOSBanskobystrický samosprávny kraj
Vypracovanie projektovej dokumentácie a majetkovoprávne usporiadanie pre projekt: Vybudovanie cyklotrasy BB – Vlkanová – Sliač, II. etapa.
43489-DOSFinančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
Služby podpory prevádzky a údržby APV SYSNED a súvisiacich modulov

DOP – Oznámenie o zmene zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody (stavebné práce)
43435-DOPMesto Dubnica nad Váhom
Rekonštrukcia kaštieľa v Dubnici nad Váhom - II.etapa / 1.časť
43532-DOPCHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s.
Rozvoj účinnejších systémov centralizovaného zásobovania teplom založených na dopyte po využiteľnom teple
43545-DOPMesto Poprad
Viacpodlažné parkovisko

Súhrnné správy o zákazkách z e-trhoviska

IET – Súhrnné správy o zákazkách z e-trhoviska (tovary)
43552-IETZákladná umelecká škola - Művészeti alapiskola

Súhrnné správy o zákazkách s nízkymi hodnotami

INT – Súhrnné správy o zákazkách s nízkymi hodnotami (tovary)
43442-INTZákladná škola s vyučovacím jazykom maďarským Ul. práce, Komárno
43443-INTObec Chtelnica
43444-INTBanícke múzeum v Rožňave

INS – Súhrnné správy o zákazkách s nízkymi hodnotami (služby)
43430-INSÚstredie ľudovej umeleckej výroby
43539-INSZákladná škola s vyučovacím jazykom maďarským Ul. práce, Komárno
43554-INSZákladná škola s vyučovacím jazykom maďarským Ul. práce, Komárno
43555-INSZákladná škola s vyučovacím jazykom maďarským Ul. práce, Komárno

INP – Súhrnné správy o zákazkách s nízkymi hodnotami (práce)
43445-INPObec Silica
43446-INPObec Silica
43447-INPEvanjelická spojená škola
43556-INPObec Čučma
43558-INPZákladná umelecká škola - Művészeti alapiskola
43560-INPZákladná umelecká škola - Művészeti alapiskola

INX – Súhrnné správy o zákazkách s nízkymi hodnotami (súhrny)
43473-INXZákladná škola s vyučovacím jazykom maďarským Ul. práce, Komárno
43474-INXZákladná škola s materskou školou
43475-INXZákladná škola s materskou školou
43476-INXZákladná škola s materskou školou
43477-INXZákladná škola s materskou školou
43478-INXZákladná škola s materskou školou Václava Mitúcha v Hornom Srní
43553-INXMesto Nové Zámky
43557-INXZákladná umelecká škola - Művészeti alapiskola
43559-INXZákladná umelecká škola - Művészeti alapiskola

Súhrnné správy o zmluvách podľa § 10 ods. 10 a 11

IVT – Súhrnné správy o zmluvách podľa § 10 ods. 10 a 11 (tovary)
43431-IVTBanícke múzeum v Rožňave
43436-IVTBanícke múzeum v Rožňave
43437-IVTBanícke múzeum v Rožňave
43438-IVTBanícke múzeum v Rožňave
43439-IVTBanícke múzeum v Rožňave
43441-IVTBanícke múzeum v Rožňave
43462-IVTCentrum pre deti a rodiny Nižná Kamenica
43472-IVTGaléria umenia Ernesta Zmetáka v Nových Zámkoch

IVS – Súhrnné správy o zmluvách podľa § 10 ods. 10 a 11 (služby)
43440-IVSBanícke múzeum v Rožňave
43471-IVSCentrum pre deti a rodiny Nižná Kamenica

IVP – Súhrnné správy o zmluvách podľa § 10 ods. 10 a 11 (práce)
43551-IVPCentrum pre deti a rodiny Nižná Kamenica

IVX – Súhrnné správy o zmluvách podľa § 10 ods. 10 a 11 (súhrny)
43463-IVXZákladná škola s materskou školou
43464-IVXZákladná škola s materskou školou
43465-IVXZákladná škola s materskou školou
43466-IVXZákladná škola s materskou školou
43467-IVXZákladná škola s materskou školou
43468-IVXZákladná škola s materskou školou
43469-IVXZákladná škola s materskou školou
43470-IVXZákladná škola s materskou školou
43550-IVXGaléria umenia Ernesta Zmetáka v Nových Zámkoch

Redakčné opravy

Redakčné opravy
43450-IOX
(k 42181-WYP)
Mesto Stropkov
Stropkov – ul. Hrnčiarska, Bytový dom A3
43451-IOX
(k 43028-WNT)
Hlavné mesto SR Bratislava
Výroba, dodanie a montáž informačných tabúľ PAAS pre parkovaciu politiku
43452-IOX
(k 30261-WYP)
Obec Sedliská
Kanalizácia a ČOV Sedliská
43453-IOX
(k 43127-WYP)
Mesto Turany
Obnova kultúrneho centra Turany
43454-IOX
(k 41824-WYP)
Obec Moravský Svätý Ján
Zníženie energetickej náročnosti budovy materskej školy v obci Moravský Svätý Ján
43459-IOX
(k 42647-WYP)
Obec Kamenica nad Cirochou
Vodozádržné opatrenia v obci Kamenica nad Cirochou
43460-IOX
(k 40238-WYP)
Obec Chtelnica
Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti Chtelnica
43461-IOX
(k 40321-WYP)
Mesto Veľký Meder
Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti v meste Veľký Meder
43485-IOX
(k 28840-MSP)
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Stakčín - Intenzifikácia úpravne vody
43494-IOX
(k 40170-MSS)
Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky
Manažment údajov Štátnej veterinárnej a potravinovej správy Slovenskej republiky
43495-IOX
(k 40172-MSS)
Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky
Zlepšenia eGov služieb Štátnej veterinárnej potravinovej správy SR
43496-IOX
(k 41600-MSS)
Obec Bernolákovo
Služby v oblasti nakladania s komunálnymi odpadmi
43497-IOX
(k 41533-MSS)
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Poskytovanie služieb podpory, údržby a rozvoja Kontrolného informačného systému NKU SR
43498-IOX
(k 39521-MUS)
Národné centrum zdravotníckych informácií
Online procesy eZdravia
43500-IOX
(k 28841-MSS)
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Zabezpečenie autobusu na vodíkový pohon s obsluhou / s vodičom
43501-IOX
(k 41763-MSS)
Košický samosprávny kraj
Implementácia Akčného plánu trvalo udržateľného energetického rozvoja Košického samosprávneho kraja
43502-IOX
(k 41193-MSS)
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Údržba vrtuľníka Bell 429
43503-IOX
(k 38216-MUS)
Národné centrum zdravotníckych informácií
Využívanie údajov pre kontrolu výskytu a šírenia baktérií -AMR
43504-IOX
(k 42940-MSS)
Mesto Žilina
Tvorba a údržba zelene na vymedzenom území Mesta Žilina
43505-IOX
(k 41115-MSS)
Mesto Trnava
Zimná údržba v časti mesta Trnava
43516-IOX
(k 38210-MST)
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
"Laboratórne zariadenie pre diagnostiku"
43517-IOX
(k 41536-MST)
Nitriansky samosprávny kraj
Dodanie zemného plynu
43518-IOX
(k 40682-MST)
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát
Laboratórny a zdravotnícky spotrebný materiál
43519-IOX
(k 11240-MUT)
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Spotrebný materiál pre tlačiace zariadenia DNS II
43520-IOX
(k 41003-MST)
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Zabezpečovacie zariadenia
43533-IOX
(k 31066-MSP)
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
Zlepšenie dostupnosti k cestnej infraštruktúre TEN-T modernizáciou ciest II. a III. triedy v Prešovskom samosprávnom kraji
43534-IOX
(k 35662-MSP)
Obec Drahovce
Vybudovanie kanalizácie v obci Drahovce
43535-IOX
(k 35663-MSP)
Železnice Slovenskej republiky
ŽSR, Terminály integrovanej osobnej prepravy v Bratislave, úsek Devínska Nová Ves – Bratislava hlavná stanica – Podunajské Biskupice, TIOP č.7 Bratislava - Vrakuňa
43536-IOX
(k 36169-MSP)
Univerzita Komenského v Bratislave
ACCORD - Zateplenie pavilónov – FASÁDY
43544-IOX
(k 42864-WYT)
Fakultná nemocnica Trenčín
Prístrojové vybavenie pre ambulanciu športového lekárstva
43546-IOX
(k 42622-WYP)
Mesto Vranov nad Topľou
Optimalizácia energetickej náročnosti MsÚ Vranov nad Topľou
43547-IOX
(k 42716-WYP)
Obec Chorvátsky Grob
Zriadenie denného stacionáru v obci Chorvátsky Grob
43548-IOX
(k 42985-WYT)
Centrum sociálnych služieb Ľadoveň
"CSS Ľadoveň, Martin - Komplexná modernizácia výťahov v bloku B"
43563-IOX
(k 41749-WYP)
Ústav ekológie Lesa SAV
Reštaurovanie a rekonštrukcia exteriéru kaštieľa Arboréta Mlyňany - 3. časť objekt SZ prístavby s vežou
43564-IOX
(k 42176-WYP)
Mesto Banská Bystrica
Rekonštrukcia povrchu a odvodnenia miestnej cesty Moskovská – Kyjevské námestie – Nové Kalište – THK – Švermova

Informácia o začatí konania o preskúmanie úkonov kontrolovaného

Informácia o začatí konania o preskúmanie úkonov kontrolovaného
43499-INFŽelezničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Nákup dieselmotorových jednotiek pre regionálnu dopravu

Informácia o začatí odvolacieho konania

Informácia o začatí odvolacieho konania
43565-INFTrnavský samosprávny kraj
Poskytovanie služieb prímestskej autobusovej dopravy vo verejnom záujme pre TTSK, región Dunajská Streda