Na zlepšenie našich služieb používame na stránkach cookies. S podmienkami používania cookies, s podmienkami ochrany osobných údajovpodmienkami používania portálu som sa oboznámil, čo potvrdzujem zotrvaním na týchto stránkach.

PrihlásenieRegistrácia

Informácia 43717-INF – Vestník verejného obstarávania 216/2021

Ročník 2021 VVO 216/2021

Informácia 43717-INF

Vestník verejného obstarávania 216/2021
Číslo vestníka:216
Ročník:2021
Dátum zverejnenia:22. septembra 2021 (Streda)
Rubrika:Informácia o začatí konania o preskúmanie úkonov kontrolovaného
Druh zákazky:Stavebné práce
Značka:43717-INF

Predmet obstarávania
Názov:I/68 - 041 Sabinov most
Stručný opis:Účelom navrhovanej činnosti je realizovať navrhovanú rekonštrukciu s cieľom odstrániť nevyhovujúci stav a tým zvýšiť plynulosť a bezpečnosť dopravy a zabezpečiť bezpečnosť účastníkov cestnej premávky.
Cieľom stavby je rekonštrukcia mosta č. 68-041 cez železničnú vlečku, rekonštrukcia cestného telesa a priľahlého úseku cesty I/68 kvôli zabezpečeniu bezpečnosti cestnej premávky na tomto dôležitom cestnom ťahu pozostávajúca z rekonštrukcie hornej stavby mostného zvršku, nosnej konštrukcie a príslušenstva mosta s osadením nových bezpečnostných prvkov v požadovanej miere zadržania, prechodových oblastí, sanácia spodnej stavby (opôr) a úpravu okolia mosta.
Úprava cesty zahŕňa úpravu konštrukcie a obrusnej vrstvy vozovky cesty I/68 pred a za mostným objektom, odvodnenia, opevnenia a osadenia bezpečnostných prvkov.
Stavba rieši rekonštrukciu mostného objektu č.041 a priľahlé úseky cesty I/68 pred a za mostným objektom, na ktorom sa budú realizovať stavebné úpravy. Celková dĺžka úpravy na ceste I/68 je 255,00m.
Stavba pozostáva z nasledovných stavebných objektov :
100-00 Cesta I/68
200-00 Most I/68-041
Hlavný kód CPV:45233120-6  Stavebné práce na výstavbe ciest
Dodatočné kódy:45262620-3  Oporné múry
45221111-3  Stavebné práce na cestných mostoch
45233223-8  Obnova povrchu vozoviek
45233220-7  Práce vrchnej stavby ciest

Obsah zápisu:

Vestník verejného obstarávania 216/2021
43717-INFInformácia o začatí konania o preskúmanie úkonov kontrolovaného
Číslo konania: 11330-6000/2021-OD.
Značka vo VVO:
40874-WYP – zápis uverejnený vo vestníku VVO 189/2021
Názov kontrolovaného:
Slovenská správa ciest.
Sídlo kontrolovaného:
Miletičova 19, 82619 Bratislava - mestská časť Ružinov.
Predmet zákazky:
I/68 - 041 Sabinov most.
Typ konania:
Znenie informácie:
Úrad pre verejné obstarávanie, odbor dohľadu, informuje, že dňa 16.9.2021 sa začalo konanie o preskúmanie úkonov kontrolovaného na základe námietok podľa § 170 ods. 3 písm b.) zákona o verejnom obstarávaní č. k. 11330-6000/2021-OD, vo verejnom obstarávaní na predmet zákazky "I/68 - 041 Sabinov most", pri ktorom bola výzva na predkladanie ponúk zverejnená kontrolovaným Slovenská správa ciest, Miletičova 19, 826 19 Bratislava - mestská časť Ružinov, vo Vestníku verejného obstarávania č. 189/2021 dňa 12.8.2021 pod značkou 40874- WYP.
Poznámka:
Dátum vydania informácie: 21.09.2021.

Upozornenie na zmeny a doplnenia:

Informácia 43717-INF
Stav upozornenia:Upozornenie nie je nastavené.

Nastaviť upozornenie na zmeny a doplneniaUpozornenia v produktoch


Dopyt / Ponuka – kompletný pristup