Na zlepšenie našich služieb používame na stránkach cookies. S podmienkami používania cookies, s podmienkami ochrany osobných údajovpodmienkami používania portálu som sa oboznámil, čo potvrdzujem zotrvaním na týchto stránkach.

PrihlásenieRegistrácia

Oznámenie 43784-IOX – Vestník verejného obstarávania 216/2021

Ročník 2021 VVO 216/2021

Oznámenie 43784-IOX

Vestník verejného obstarávania 216/2021
Číslo vestníka:216
Ročník:2021
Dátum zverejnenia:22. septembra 2021 (Streda)
Rubrika:Redakčné opravy
Druh zákazky:Súhrny
Značka:43784-IOX

Obstarávateľ
Obchodné meno:Univerzita Komenského v Bratislave
Sídlo:Šafárikovo námestie 6, P.O.BOX 440, 814 99 Bratislava
IČO:00 397 865
Centrálny register:zápis subjektu v Centrálnom registri

Predmet obstarávania
Názov:Výstavba pavilónu špičkových technológií - ACCORD
Stručný opis:Vybudovanie pavilónu špeciálnych technológií Univerzity Komenského v Bratislave. Zákazka bude realizovaná v súlade so schválenou projektovou dokumentáciou pre stavebné povolenie a udeleným stavebným povolením. Kompletná realizácia stavby musí byť vykonaná v súlade so stavebným zákonom č. 50/1976 Zb. § 43d).
Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.
Hlavný kód CPV:45000000-7  Stavebné práce
Dodatočné kódy:45214400-4  Stavebné práce na stavbe budov univerzít
45220000-5  Inžinierske práce a stavebné práce
45112000-5  Výkopové zemné práce a presun zemín
45300000-0  Stavebno-inštalačné práce
45310000-3  Elektroinštalačné práce
71000000-8  Architektonické, stavebné, inžinierske a inšpekčné služby

Obsah zápisu:

Oznámenie 43784-IOX
Obsah tohto zápisu je zobrazený iba pri aktívnom prístupe do produktu Dopyt / Ponuka.

Redakčné opravy:

40771-IOX publikovaná vo Vestníku číslo 188/2021
VVO 188/2021V oznámení 38971-MSP verejného obstarávateľa/obstarávateľa Univerzita Komenského v Bratislave, Šafárikovo námestie 6, 814 99 Bratislava zverejnenom vo VVO č. 180/2021 zo dňa 03.08.2021 boli nesprávne zverejnené údaje:
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
Namiesto:
7. Verejný obstarávateľ požaduje zábezpeku na ponuku vo výške 2500 000,00 EUR. Podrobné informácie spôsobu zloženia zábezpeky sú uvedené v súťažných podkladoch.
Má byť:
7. Verejný obstarávateľ požaduje zábezpeku na ponuku vo výške 250 000,00 EUR. Podrobné informácie spôsobu zloženia zábezpeky sú uvedené v súťažných podkladoch.

Súvisiace zápisy:

Oznámenie 43784-IOX
Súvisiace zápisy sú zobrazené iba pri aktívnom prístupe do produktu Dopyt / Ponuka.

Upozornenie na zmeny a doplnenia:

Oznámenie 43784-IOX
Stav upozornenia:Upozornenie nie je nastavené.

Nastaviť upozornenie na zmeny a doplneniaUpozornenia v produktoch


Dopyt / Ponuka – kompletný pristup