Na zlepšenie našich služieb používame na stránkach cookies. S podmienkami používania cookies, s podmienkami ochrany osobných údajovpodmienkami používania portálu som sa oboznámil, čo potvrdzujem zotrvaním na týchto stránkach.

PrihlásenieRegistrácia

Informácia 43793-INF – Vestník verejného obstarávania 216/2021

Ročník 2021 VVO 216/2021

Informácia 43793-INF

Vestník verejného obstarávania 216/2021
Číslo vestníka:216
Ročník:2021
Dátum zverejnenia:22. septembra 2021 (Streda)
Rubrika:Informácia o poslednom dni lehoty na vydanie rozhodnutia
Druh postupu:Verejná súťaž
Druh zákazky:Stavebné práce
Značka:43793-INF

Predmet obstarávania
Názov:Nosný systém MHD 2. časť Bosákova – Janíkov dvor
Stručný opis:Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác vrátane dodania a zabudovania materiálov, ktorých výsledkom bude vybudovanie dvojkoľajnej električkovej trate Nosný systém MHD, prevádzkový úsek Janíkov dvor Šafárikovo námestie v Bratislave, 2. časť Bosákova ulica - Janíkov dvor. Električková trať s rozchodom 1000 mm je umiestnená v intraviláne mesta a prechádza jedným katastrálnym územím Mestskej časti Bratislava Petržalka. Trasa je situovaná v koridore pôvodne plánovanej stavby rýchlodráhy v dĺžke cca 4,2 km. Úsek trate sa začína za Bosákovou ulicou a končí v lokalite Janíkov Dvor v priestoroch bývalého roľníckeho družstva. Trasa je situovaná sever-južným smerom. Je navrhovaná na samostatnom telese, z väčšej časti lemovaná zeleným pásom a cyklotrasou. Súčasťou predmetu zákazky je aj spracovanie dokumentácie a inžinierska činnosť v rozsahu požiadaviek verejného obstarávateľa uvedených v súťažných podkladoch a v ich prílohách. Úplný opis predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch a v ich prílohách.
Hlavný kód CPV:45234121-0  Práce na stavbe električkovej trate
Dodatočné kódy:45000000-7  Stavebné práce
45111100-9  Demolačné práce
45233223-8  Obnova povrchu vozoviek
45233251-3  Práce na obnove povrchu
45233290-8  Inštalácia dopravných značiek
45233292-2  Inštalácia bezpečnostného zariadenia
45233293-9  Inštalácia vybavenia ulíc
45233294-6  Inštalácia cestnej signalizácie
45234126-5  Stavebné práce na výstavbe električkových koľajníc
45234128-9  Stavebné práce na nástupištiach električiek
45262300-4  Betonárske práce
45262310-7  Železobetonárske práce
45262400-5  Montáž oceľových konštrukcií
45300000-0  Stavebno-inštalačné práce
45310000-3  Elektroinštalačné práce
45311000-0  Inštalácie a montáž elektrických rozvodov a zariadení
45316000-5  Inštalovanie osvetľovacích a signalizačných systémov
45316100-6  Inštalovanie vonkajších osvetľovacích zariadení
45316110-9  Inštalovanie osvetlenia ciest
45316200-7  Inštalovanie signalizačných zariadení
45316212-4  Inštalovanie dopravnej signalizácie
45332300-6  Kladenie kanalizačných potrubí
45442120-4  Natieranie a nanášanie ochranných vrstiev na konštrukcie
45231113-0  Prekládka potrubných vedení
45112400-9  Výkopové práce
34941300-8  Električkové trate
71300000-1  Inžinierske služby
71242000-6  Príprava projektov a návrhov, odhad nákladov

Obsah zápisu:

Vestník verejného obstarávania 216/2021
43793-INFInformácia o poslednom dni lehoty na vydanie rozhodnutia
Číslo konania: 10075-6000/2021-OD.
Značka vo VVO:
36940-MSP – zápis uverejnený vo vestníku VVO 219/2020
Názov kontrolovaného:
Hlavné mesto SR Bratislava.
Sídlo kontrolovaného:
Primaciálne námestie 1.
Predmet zákazky:
Nosný systém MHD 2. časť Bosákova – Janíkov dvor.
Typ konania:
na základe podnetu kontrolovaného na výkon kontroly ním zadávanej zákazky alebo koncesie pred uzavretím zmluvy podľa § 169 ods. 1 písm. b).
Dátum začatia konania:
Posledný deň lehoty na vydanie rozhodnutia: 27.09.2021.
Poznámka:
Dátum vydania informácie: 21.09.2021.

Upozornenie na zmeny a doplnenia:

Informácia 43793-INF
Stav upozornenia:Upozornenie nie je nastavené.

Nastaviť upozornenie na zmeny a doplneniaUpozornenia v produktoch


Dopyt / Ponuka – kompletný pristup