Na zlepšenie našich služieb používame na stránkach cookies. S podmienkami používania cookies, s podmienkami ochrany osobných údajovpodmienkami používania portálu som sa oboznámil, čo potvrdzujem zotrvaním na týchto stránkach.

PrihlásenieRegistrácia

Informácia 43820-INF – Vestník verejného obstarávania 216/2021

Ročník 2021 VVO 216/2021

Informácia 43820-INF

Vestník verejného obstarávania 216/2021
Číslo vestníka:216
Ročník:2021
Dátum zverejnenia:22. septembra 2021 (Streda)
Rubrika:Informácia o začatí konania o preskúmanie úkonov kontrolovaného
Druh postupu:Verejná súťaž
Druh zákazky:Stavebné práce
Značka:43820-INF

Predmet obstarávania
Názov:ŽST Nové Zámky – ŽST Palárikovo, rekonštrukcia koľaje č. 1 a č. 2
Stručný opis:2.1. Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác na stavbe s názvom "ŽST Nové Zámky - ŽST Palárikovo,
rekonštrukcia koľaje č. 1 a č. 2".
2.2. Obsahovou náplňou stavby je komplexná rekonštrukcia traťových koľají č.1 a č.2 v úseku trate Nové Zámky -
Palárikovo, nástupíšť na zastávke Ľudovítov a súvisiacej infraštruktúry.
2.3. Účelom stavby je dosiahnutie týchto technicko-prevádzkových parametrov:
- traťová rýchlosť sa zvýši na 140 km/h,
- jestvujúce obojsmerné traťové zabezpečovacie zariadenie typu UAB s úpravou vonkajších prvkov, vyvolanou
komplexnou rekonštrukciou žel. zvršku a spodku,
- dodržaná jestvujúca zábrzdná vzdialenosť 1000 m,
- jestvujúce PZZ 2. kat. typu AŽD 71 v km 139,083 bude nahradené novým 3. kat. PZS 3Z - reléovým s elektronickými prvkami a celými závorami, väzba na oddielové návestidlá UAB, výpočet spúšťania PZS realizovaný pre v = 140 km/h, priecestná úprava celogumovými panelmi, odvodnenie pod priecestím trativodmi,
- osová vzdialenosť koľají na šírej trati 4,10 m,
- sklonové pomery s max. sklonom do 2,5 promile, smerové pomery vyhovujúce v=160 km/h,
- nový materiál žel. zvršku koľajnice tvaru 60E2 na betónových podvaloch pre systém upevnenia W14 s rozdelením u, bezpodkladnicovým pružným upevnením W14, hrúbka koľajového lôžka 350 mm, na železničnom moste min. zdvih nivelety (hr. lôžka min. 241 mm) na výhybkových betónových podvaloch, na moste podpodvalové podložky,
- žel. spodok únosnosť 50 MPa na pláni telesa žel. spodku, šíra trať - pláň telesa žel. spodku v šírke 3,20 m a sklone 5%, sklon podkladnej vrstvy 5 %, sklon svahu 1:1,5,
- nové nástupište zast. Ľudovítov o dĺžke 200 m, výške 550 mm a šírke 3,5 m situované symetricky od priecestia smer Palárikovo, cestujúci (aj imobilní) s prístupom bezpečne pred závorou PZZ, úprava prístrešku pri koľ. č. 1, vytvorenie plochy pre budúce osadenie pri koľ. č. 2, smerové tabule a tabule s označením konca zastávky, nové osvetlenie nástupišťa výbojkové, sklopné 12 m stožiare, ovládanie automaticky fotobunkou,
- káblová plastová chráničková trasa pri koľ. č. 1, multikanál pri prechode nástupišťom a priecestím,
- výmena výstroja dráhy,
- izolácia nosnej konštrukcie žel. mosta v km 143,696, sanácia krídel, oprava krytov dilatačných spár medzi nosníkmi, úprava trhlín,
- komplexná rekonštrukcia trakčného vedenia pre rýchlosť 160 km/h, typová zostava S,
- preložka kabelizácie 6 kV v dotknutých úsekoch medzi TS,
- preložka a doplnenie optickej kabelizácie a rekonštrukcia VTO,
- preložky kabelizácie zab. zariadenia.
2.4. Cieľom stavby je dosiahnutie normového stavu a zlepšenie bezpečnosti a plynulosti železničnej dopravy, zníženie nákladov na údržbu železničného zvršku a spodku, dosiahnutie vyššieho kvalitatívneho štandardu osobnej dopravy. V rámci stavby bude riešená aj rekonštrukcia TV a ukoľajnenia, rekonštrukcia zastávky Ľudovítov (nástupištia, plochy pre cestujúcich, vonkajšie osvetlenie), rekonštrukcia železničného priecestia v žkm 139,083 (PZZ a priecestná konštrukcia). V celom úseku bude riešené aj odstránenie náletovej zelene ohrozujúcej bezpečnosť dopravy.
Hlavný kód CPV:45234116-2  Stavebné práce na výstavbe železničnej trate
Dodatočné kódy:45311000-0  Inštalácie a montáž elektrických rozvodov a zariadení
45316100-6  Inštalovanie vonkajších osvetľovacích zariadení
45234115-5  Práce na stavbe železničnej signalizácie
45232150-8  Práce súvisiace so stavbou potrubných vedení na rozvod vody
45232400-6  Stavebné práce na stavbe kanalizácie
45232130-2  Stavebné práce na potrubiach na odvádzanie dažďovej vody
45112700-2  Terénne úpravy

Obsah zápisu:

Vestník verejného obstarávania 216/2021
43820-INFInformácia o začatí konania o preskúmanie úkonov kontrolovaného
Číslo konania: 11369-6000/2021-OD.
Značka vo VVO:
33782-MSP – zápis uverejnený vo vestníku VVO 163/2021
Názov kontrolovaného:
Železnice Slovenskej republiky.
Sídlo kontrolovaného:
Klemensova 8, 81361 Bratislava - mestská časť Staré Mesto.
Predmet zákazky:
ŽST Nové Zámky – ŽST Palárikovo, rekonštrukcia koľaje č. 1 a č. 2.
Typ konania:
Znenie informácie:
Úrad pre verejné obstarávanie odbor dohľadu, informuje, že dňa 16.9.2021 sa začalo konanie o preskúmanie úkonov kontrolovaného na základe námietok podľa § 170 ods. 3 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní č. k. ,11369-6000/2021 vo verejnom obstarávaní na predmet zákazky "ŽST Nové Zámky ŽST Palárikovo, rekonštrukcia koľaje č. 1 a č. 2", pri ktorom bolo oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania zverejnené kontrolovaným Železnice Slovenskej republiky, Klemensova 8, 81361 Bratislava vo Vestníku verejného obstarávania č. 163/2021 dňa 19.7.2021 pod značkou 33782-MSP.
Poznámka:
Dátum vydania informácie: 21.09.2021.

Upozornenie na zmeny a doplnenia:

Informácia 43820-INF
Stav upozornenia:Upozornenie nie je nastavené.

Nastaviť upozornenie na zmeny a doplneniaUpozornenia v produktoch


Dopyt / Ponuka – kompletný pristup