Na zlepšenie našich služieb používame na stránkach cookies. S podmienkami používania cookies, s podmienkami ochrany osobných údajovpodmienkami používania portálu som sa oboznámil, čo potvrdzujem zotrvaním na týchto stránkach.

PrihlásenieRegistrácia

Vestník verejného obstarávania 222/2021

Ročník 2021
Dátum zverejnenia: 30. septembra 2021 (Štvrtok)
VVO 222/2021Oznámenia vo verejnom obstarávaní
Oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania
Oznámenia o výsledku verejného obstarávania
Výzvy na predkladanie ponúk
Informácie o výsledku verejného obstarávania
Oznámenia o zmene zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody
Súhrnné správy
Súhrnné správy o zákazkách z e-trhoviska
Súhrnné správy o zákazkách s nízkymi hodnotami
Súhrnné správy o zmluvách podľa § 10 ods. 10 a 11
Redakčné opravy
Informácia o začatí konania o preskúmanie úkonov kontrolovaného
Informácia o vydaní predbežného opatrenia a informácia o plynutí lehôt

Oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania

MST – Vyhlásenie verejnej súťaže (tovary)
44348-MSTREKUK, spol. s r.o.
Veľkoformátová tlačiareň novej generácie
44349-MSTNárodný onkologický ústav
Protilátky k prietokovému cytometru

MSS – Vyhlásenie verejnej súťaže (služby)
44347-MSSMinisterstvo obrany Slovenskej republiky – Úrad pre investície a akvizície
Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla

MUT – Vyhlásenie užšej súťaže (tovary)
44350-MUTBanskobystrický samosprávny kraj
Dodávanie čerstvých potravín najvyššej akosti s uplatnením sociálneho aspektu
44351-MUTÚrad vlády Slovenskej republiky
Nákup IKT

Oznámenia o výsledku verejného obstarávania

VST – Výsledok verejnej súťaže (tovary)
44353-VSTŽelezničná spoločnosť Slovensko, a.s.
DODANIE ELEKTROMEROV DO HNACÍCH KOĽAJOVÝCH VOZIDIEL (HKV), VRÁTANE ZABEZPEČENIA SERVISNÝCH ÚKONOV
44355-VSTARRIVA Trnava, a.s.
Nákup autobusov pre prímestskú dopravu v regióne Trnava – 8,5 m

VSP – Výsledok verejnej súťaže (stavebné práce)
44352-VSPŽelezničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Technicko – hygienická údržba železničných koľajových vozidiel pre stredisko Zvolen

VUT – Výsledok užšej súťaže (tovary)
44356-VUTAutomobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a. s.
IT zariadenia a spotrebný materiál
44357-VUTAutomobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a. s.
Prenájom osobných vozidiel
44358-VUTBratislavský samosprávny kraj
Nákup výpočtovej techniky a príslušenstva pre Ú BSK a organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti

VZT – Výsledok zmluvy na základe rámcovej dohody (tovary)
44404-VZTŠtátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky
Chladiace boxy na uloženie ulovených tiel zveri.

Výzvy na predkladanie ponúk

WYT – Podlimitné zákazky bez eTrhoviska (tovary)
44337-WYTObec Pruské
Rehabilitačné prístroje

WYP – Podlimitné zákazky bez eTrhoviska (stavebné práce)
44421-WYPMesto Trebišov
Zníženie energetickej náročnosti zdroja tepla ZŠ ul. M.R. Štefánika využitím aerotermálnej energie
44426-WYPObec Veľký Horeš
Prestavba bývalej školy na budovu EXPO
44428-WYPMinisterstvo obrany Slovenskej republiky – Úrad pre investície a akvizície
Rekonštrukcia objektu budúcej kaplnky - R
44441-WYPBratislavský samosprávny kraj
DSS a ZPB MEREMA – Dostavba RD Dubová

WNT – Zákazky s nízkou hodnotou (tovary)
44420-WNTMinisterstvo vnútra Slovenskej republiky
Šiltovky s nápisom POLÍCIA
44451-WNTÚstredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica
Injekčné striekačky

WNS – Zákazky s nízkou hodnotou (služby)
44369-WNSMinisterstvo vnútra Slovenskej republiky
Servis optických prístrojov a zariadení

WNP – Zákazky s nízkou hodnotou (stavebné práce)
44429-WNPStredná priemyselná škola
Výmena okien-časť nájomníci

Informácie o výsledku verejného obstarávania

IPT – Informácia o výsledku verejného obstarávania (tovary)
44354-IPTObec Zemplínske Hámre
Súprava turistického vláčika (rušňa) a 2 vozňov
44439-IPTÚstredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica
Kontrastné látky
44442-IPTNárodný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy
Antitrombotické činidlá
44443-IPTFakultná nemocnica Trenčín
Prístrojové vybavenie pre ambulanciu športového lekárstva
44444-IPTLESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Teleskopický manipulátor

IPP – Informácie o výsledku verejného obstarávania (stavebné práce)
44361-IPPAkadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
Sanácia splaškovej kanalizácie bezvýkopovou technológiou - II. etapa
44416-IPPObec Nitrianske Pravno
Komunitné centrum Nitrianske Pravno
44417-IPPPrešovský samosprávny kraj
Hydrogeologické prieskumné práce pre overenie možnosti zabezpečenia vodných zdrojov pre Pčoliné a okolie
44427-IPPObec Oščadnica
Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Oščadnica 2021
44438-IPPNitriansky samosprávny kraj
Rekonštrukcia spevnenej plochy a rekonštrukcia vonkajšej kanalizácie - Poliklinika NSK Štúrovo
44440-IPPFakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
Skladovanie a expedovanie odpadu z nemocnice
44450-IPPSpráva ciest Košického samosprávneho kraja
Rekonštrukcia mosta M1608 cez rieku Laborec v meste Michalovce
44452-IPPObec Ihľany
Rozšírenie kapacity materskej školy v obci Ihľany
44453-IPPMestské lesy v Bratislave
BUFET NA PARTIZÁNSKEJ LÚKE - REKONŠTRUKCIA
44455-IPPHlavné mesto SR Bratislava
Revitalizácia vnútrobloku Poľská - Justičná
44456-IPPMesto Senica
Rozšírenie kapacity kompostoviska v meste Senica
44457-IPPMesto Hurbanovo
Stavebné úpravy kultúrneho domu v Hurbanove

IRS – Informácie o výsledku zmlúv na základe rámcovej dohody (služby)
44338-IRSMesto Trnava
Údržba a opravy detských a športových ihrísk vo vlastníctve mesta Trnava
44430-IRSMesto Trnava
Údržba fontán vo vlastníctve mesta Trnava - 2

Oznámenia o zmene zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody

DOT – Oznámenie o zmene zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody (tovary)
44340-DOTStredná odborná škola agropotravinárska a technická
Autoservisná technika
44432-DOTMesto Poltár
Modernizácia technického vybavenie Základnej školy, Školská 3, Poltár
44458-DOTObec Budmerice
Vybudovanie a modernizácie odborných učební v ZŠ s MŠ Budmerice

DOS – Oznámenie o zmene zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody (služby)
44339-DOSNárodná diaľničná spoločnosť, a.s.
Hasičská stanica Prešov - Vydumanec, DÚR v podrobnosti DSP vrátane IGHP, DP, DSZ, AD, KD

DOP – Oznámenie o zmene zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody (stavebné práce)
44359-DOPUniverzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
„Renovácia priestorov Právnickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici“
44360-DOPStredná odborná škola agropotravinárska a technická
Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v SOŠ agropotravinárskej a technickej, Kušnierska brána 349/2, Kežmarok Elokované pracovisko odborného výcviku, Rakúsy – prestavba_2
44415-DOPMesto Púchov
KOMPOSTÁREŇ MESTA PÚCHOV, k.u. STREŽENICE
44431-DOPObec Švábovce
IBV „Sad“, Švábovce

Súhrnné správy o zákazkách z e-trhoviska

IET – Súhrnné správy o zákazkách z e-trhoviska (tovary)
44399-IETNárodný ústav detských chorôb
44407-IETZŠ s MŠ Oravská Lesná
44425-IETTrnavská univerzita v Trnave - Rektorát

Súhrnné správy o zákazkách s nízkymi hodnotami

INT – Súhrnné správy o zákazkách s nízkymi hodnotami (tovary)
44372-INTRada pre rozpočtovú zodpovednosť, Kancelária Rady pre rozpočtovú zodpovednosť
44376-INTCentrum sociálnych služieb Letokruhy
44391-INTSlovenská poľnohospodárska a potravinárska komora
44393-INTMesto Trnava
44410-INTZákladná škola
44414-INTRada pre rozpočtovú zodpovednosť, Kancelária Rady pre rozpočtovú zodpovednosť
44434-INTRada pre rozpočtovú zodpovednosť, Kancelária Rady pre rozpočtovú zodpovednosť
44447-INTGLOBESY, s.r.o.

INS – Súhrnné správy o zákazkách s nízkymi hodnotami (služby)
44373-INSDAPHNE - Inštitút aplikovanej ekológie
44378-INSSpojená škola, Zimná 96, Dobšiná
44379-INSSpojená škola, Zimná 96, Dobšiná
44390-INSMesto Trnava
44394-INSRada pre rozpočtovú zodpovednosť, Kancelária Rady pre rozpočtovú zodpovednosť
44411-INSMesto Trnava
44445-INSTECHNICKÉ SLUŽBY Stará Turá - mestská príspevková organizácia

INP – Súhrnné správy o zákazkách s nízkymi hodnotami (práce)
44374-INPFEMINA Domov sociálnych služieb
44377-INPStredná odborná škola podnikania
44392-INPStredná odborná škola rozvoja vidieka s vyučovacím jazykom maďarským - Vidékfejlesztési Szakközépiskola
44412-INPZŠ s MŠ Oravská Lesná
44446-INPObec Rozhanovce

INX – Súhrnné správy o zákazkách s nízkymi hodnotami (súhrny)
44375-INXZákladná škola Márie Medveckej
44413-INXZákladná škola s materskou školou Skačany 539

Súhrnné správy o zmluvách podľa § 10 ods. 10 a 11

IVT – Súhrnné správy o zmluvách podľa § 10 ods. 10 a 11 (tovary)
44365-IVTFEMINA Domov sociálnych služieb
44368-IVTRada pre rozpočtovú zodpovednosť, Kancelária Rady pre rozpočtovú zodpovednosť
44396-IVTZákladná škola s materskou školou
44397-IVTNárodné športové centrum
44401-IVTZákladná škola s materskou školou
44405-IVTZákladná škola s materskou školou
44406-IVTZákladná škola s materskou školou
44409-IVTStredná odborná škola rozvoja vidieka s vyučovacím jazykom maďarským - Vidékfejlesztési Szakközépiskola
44423-IVTŠportové gymnázium s VJM
44424-IVTCentrum pre deti a rodiny Martin
44433-IVTCentrum pre deti a rodiny Martin
44436-IVTRada pre rozpočtovú zodpovednosť, Kancelária Rady pre rozpočtovú zodpovednosť
44437-IVTCentrum pre deti a rodiny Martin

IVS – Súhrnné správy o zmluvách podľa § 10 ods. 10 a 11 (služby)
44363-IVSNárodné športové centrum
44364-IVSNárodné športové centrum
44366-IVSNárodné športové centrum
44367-IVSNárodné športové centrum
44398-IVSZákladná škola s materskou školou
44402-IVSZákladná škola s materskou školou
44408-IVSCentrum pre deti a rodiny Martin
44422-IVSCentrum pre deti a rodiny Martin
44435-IVSCentrum pre deti a rodiny Martin
44448-IVSVysoká škola múzických umení v Bratislave

IVP – Súhrnné správy o zmluvách podľa § 10 ods. 10 a 11 (práce)
44371-IVPStredná odborná škola obchodu, služieb a rozvoja vidieka - Kereskedelmi, Szolgáltatóipari és Vidékfejlesztési Szakközépiskola
44403-IVPZákladná škola s materskou školou
44449-IVPMaterská škola

IVX – Súhrnné správy o zmluvách podľa § 10 ods. 10 a 11 (súhrny)
44370-IVXSpojená škola internátna Prakovce
44395-IVXNárodné športové centrum
44400-IVXŠarišské múzeum

Redakčné opravy

Redakčné opravy
44341-IOX
(k 38969-MSP)
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
II. Košice – Prioritné protipovodňové opatrenia v SR Hornád – ochrana intravilánu krajského mesta – pravý breh, stavba II. – rkm 140,575 – 142,517
44342-IOX
(k 36671-MST)
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Originálny spotrebný materiál pre tlačiace zariadenia
44343-IOX
(k 41128-MST)
Železnice Slovenskej republiky
OOP kategórie chrániče sluchu, ochranné rúška a respirátory, ochranné masky, ochranné okuliare, ochranné štíty a kukly, bezpečnostné prilby
44344-IOX
(k 40514-MSP)
Železnice Slovenskej republiky
ŽSR, Terminály integrovanej osobnej prepravy v Bratislave, úsek Devínska Nová Ves – Bratislava hlavná stanica – Podunajské Biskupice, TIOP č.2 Bratislava – Lamačská brána
44345-IOX
(k 42273-MST)
Nemocnica arm. generála L. Svobodu Svidník, a.s.
Základné medicínske zariadenia č. 2
44346-IOX
(k 35663-MSP)
Železnice Slovenskej republiky
ŽSR, Terminály integrovanej osobnej prepravy v Bratislave, úsek Devínska Nová Ves – Bratislava hlavná stanica – Podunajské Biskupice, TIOP č.7 Bratislava - Vrakuňa
44380-IOX
(k 27527-WYP)
Obec Harichovce
Výstavba a rozšírenie stokovej siete Harichovce
44381-IOX
(k 41208-WYP)
Obec Chrenovec - Brusno
CIZS Chrenovec-Brusno – stavebné práce
44382-IOX
(k 43543-WYP)
Kaštieľ Moravany
Komplexná rekonštrukcia, obnova a reštaurovanie NKP "kaštieľ s areálom" v Moravanoch nad Váhom evidovanej v ÚZPF pod č. 954/1-2 - 1 ETAPA
44383-IOX
(k 42326-WYP)
Obec Slovenská Ľupča
Budovanie prvkov zelenej infraštruktúry v obci Slovenská Ľupča – etapa I.
44384-IOX
(k 42327-WYP)
Obec Slovenská Ľupča
Budovanie prvkov zelenej infraštruktúry v obci Slovenská Ľupča – etapa II.
44385-IOX
(k 42328-WYP)
Obec Slovenská Ľupča
Budovanie prvkov zelenej infraštruktúry v obci Slovenská Ľupča – etapa III.
44386-IOX
(k 43127-WYP)
Mesto Turany
Obnova kultúrneho centra Turany
44387-IOX
(k 40816-WYP)
Mestská časť Bratislava - Ružinov
Novostavba pavilónu s telocvičňou, ZŠ SNP Ostredková 14, Bratislava
44388-IOX
(k 42341-WYP)
Mesto Spišská Nová Ves
Dopravné prepojenie ulice Starosaská s okružnou križovatkou pri OC Neo zóna
44389-IOX
(k 42399-WYP)
Obec Laškovce
Materská škola Laškovce novostavba
44418-IOX
(k 42668-WYP)
Mestská časť Bratislava - Vajnory
Vodozádržné opatrenia Vajnory - lokality BUDOVA MÚ VAJNORY, MATERSKÁ ŠKOLA KONIARKOVA a PARK POD LIPAMI
44419-IOX
(k 42716-WYP)
Obec Chorvátsky Grob
Zriadenie denného stacionáru v obci Chorvátsky Grob
44454-IOX
(k 42862-WYP)
Mesto Šaľa
Zníženie energetickej náročnosti objektov ZŠ Ľ. Štúra, Šaľa SO-4 Jedáleň a družina, SO-5 Telocvičňa a dielne, PROGRAM SK-KLÍMA

Informácia o začatí konania o preskúmanie úkonov kontrolovaného

Informácia o začatí konania o preskúmanie úkonov kontrolovaného
44335-INFNárodná diaľničná spoločnosť, a.s.
Vybudovanie Elektronického mýtneho systému a poskytovanie Služieb technickej podpory
44336-INFNárodná diaľničná spoločnosť, a.s.
Vybudovanie Elektronického mýtneho systému a poskytovanie Služieb technickej podpory
44362-INFNárodné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Infraštruktúra pre vedecko – výskumné účely/veľká poľnohospodárska technika

Informácia o vydaní predbežného opatrenia a informácia o plynutí lehôt

Informácia o vydaní predbežného opatrenia a informácia o plynutí lehôt
44334-INFNárodné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Infraštruktúra pre vedecko – výskumné účely/veľká poľnohospodárska technika