Na zlepšenie našich služieb používame na stránkach cookies. S podmienkami používania cookies, s podmienkami ochrany osobných údajovpodmienkami používania portálu som sa oboznámil, čo potvrdzujem zotrvaním na týchto stránkach.

PrihlásenieRegistrácia

Oznámenie 44484-WYS – Vestník verejného obstarávania 223/2021

Ročník 2021 VVO 223/2021

Oznámenie 44484-WYS

Vestník verejného obstarávania 223/2021
Číslo vestníka:223
Ročník:2021
Dátum zverejnenia:1. októbra 2021 (Piatok)
Rubrika:Výzvy na predkladanie ponúk
Druh zákazky:Služby
Značka:44484-WYS

Obstarávateľ
Obchodné meno:Mesto Nitra
Sídlo:Štefánikova trieda 60, 950 06 Nitra
IČO:00 308 307
Centrálny register:zápis subjektu v Centrálnom registri

Predmet obstarávania
Názov:PD Radlinského - dokončenie pešej zóny II
Stručný opis:Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch v časti B.2 Opis predmetu zákazky a
v dokumente zadanie pre projektanta MK Radlinského - dokončenie pešej zóny zadanie, ktorý je prílohou č. 4 týchto
súťažných podkladov.
Úspešný uchádzač sa zaväzuje, že vypracuje vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť pre verejného obstarávateľa
a odovzdá verejnému obstarávateľovi nasledovný predmet zákazky podľa Návrhu Zmluvy o dielo, ktorý je prílohou č. 5
týchto súťažných podkladov:
A.Architektonická štúdia Radlinského
B.Dokumentácia pre územné rozhodnutie Radlinského (DÚR), zabezpečenie potrebných stanovísk dotknutých subjektov
a výkon inžinierskej činnosti vedúcej k vydaniu právoplatného územného rozhodnutia v prospech žiadateľa Mesta Nitry
C.Dokumentácia pre stavebné povolenie s podrobnosťou realizačného projektu MK Radlinského-dokončenie pešej zóny
(DSP) a zabezpečenie potrebných stanovísk dotknutých subjektov a výkon inžinierskej činnosti vedúcej k vydaniu
právoplatného stavebného povolenia na meno stavebníka Mesta Nitry
D.Plán organizácie výstavby
E.Projekt vegetačných úprav, ktorého súčasťou je:
1.spracovanie inventarizácie drevín s návrhom drevín na asanáciu,
2.spracovanie projektu ochrany drevín na stavenisku v súlade s normou STN 83 7010 Ošetrenie, udržiavanie a ochrana
stromovej vegetácie
F.Odborný autorský dohľad (ďalej len OAD).
Hlavný kód CPV:71242000-6  Príprava projektov a návrhov, odhad nákladov

Obsah zápisu:

Oznámenie 44484-WYS
Obsah tohto zápisu je zobrazený iba pri aktívnom prístupe do produktu Dopyt / Ponuka.

Súvisiace zápisy:

Oznámenie 44484-WYS
Súvisiace zápisy sú zobrazené iba pri aktívnom prístupe do produktu Dopyt / Ponuka.

Upozornenie na zmeny a doplnenia:

Oznámenie 44484-WYS
Stav upozornenia:Upozornenie nie je nastavené.

Nastaviť upozornenie na zmeny a doplneniaUpozornenia v produktoch


Dopyt / Ponuka – kompletný pristup