Na zlepšenie našich služieb používame na stránkach cookies. S podmienkami používania cookies, s podmienkami ochrany osobných údajovpodmienkami používania portálu som sa oboznámil, čo potvrdzujem zotrvaním na týchto stránkach.

PrihlásenieRegistrácia

Informácia 44526-INF – Vestník verejného obstarávania 223/2021

Ročník 2021 VVO 223/2021

Informácia 44526-INF

Vestník verejného obstarávania 223/2021
Číslo vestníka:223
Ročník:2021
Dátum zverejnenia:1. októbra 2021 (Piatok)
Rubrika:Oznámenie o začatí konania o preskúmaní rozhodnutia úradu mimo odvolacieho konania
Druh zákazky:Služby
Značka:44526-INF

Obsah zápisu:

Vestník verejného obstarávania 223/2021
44526-INFOznámenie o začatí konania o preskúmaní rozhodnutia úradu mimo odvolacieho konania
Číslo konania: 11649-9000/2021.
Značka vo VVO:
05103-MDS – zápis uverejnený vo vestníku VVO 66/2013
Názov kontrolovaného:
Sociálna poisťovňa, ústredie.
Sídlo kontrolovaného:
Ul. 29. augusta 8 a 10, 813 63 Bratislava.
Predmet zákazky:
Preskúmavané rozhodnutie úradu číslo: 1982-6000/2016-ODI.
Typ konania:
Mimoodvolacie konanie.
Právoplatnosť preskúmavaného rozhodnutia:
Znenie informácie:
Úrad pre verejné obstarávanie informuje, že dňa 29. 09. 2021 sa začalo konanie o preskúmaní rozhodnutia úradu č. 1982-6000/2016-ODI zo dňa 03. 04. 2017 mimo odvolacieho konania podľa § 145 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Predmetné rozhodnutie úrad vydal vo veci námietok uchádzača smerujúcich proti úkonu kontrolovaného inému ako uvedenému v písmenách a) až f) ustanovenia § 138 ods. 2 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní, v súťažnom dialógu na predmet nadlimitnej zákazky „Integrovaný informačný systém Sociálnej poisťovne podporujúci transformáciu výkonu sociálneho poistenia do systému elektronických služieb“, vyhlásenom verejným obstarávateľom Sociálna poisťovňa, ústredie, Ul. 29. augusta 8 a 10, 813 63 Bratislava v Úradnom vestníku Európskej únie dňa 04. 04. 2013 pod značkou 2013/S 066-110616 a vo Vestníku verejného obstarávania č. 66/2013 zo dňa 04. 04. 2013 pod značkou 5103 – MDS. Predmetným rozhodnutím úrad nariadil kontrolovanému podľa § 139 ods. 3 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní odstrániť protiprávny stav, konkrétne uskutočniť opravu listu označeného ako „Oznámenie o zrušení použitého postupu zadávania zákazky“ zo dňa 09. 12. 2016, a to doplnením všetkých skutočností zakladajúcich zmenu okolností, za ktorých bol predmetný súťažný dialóg vyhlásený.
Poznámka:
Dátum vydania informácie: 30.09.2021.

Upozornenie na zmeny a doplnenia:

Informácia 44526-INF
Stav upozornenia:Upozornenie nie je nastavené.

Nastaviť upozornenie na zmeny a doplneniaUpozornenia v produktoch


Dopyt / Ponuka – kompletný pristup