Na zlepšenie našich služieb používame na stránkach cookies. S podmienkami používania cookies, s podmienkami ochrany osobných údajovpodmienkami používania portálu som sa oboznámil, čo potvrdzujem zotrvaním na týchto stránkach.

PrihlásenieRegistrácia

Vestník verejného obstarávania 225/2021

Ročník 2021
Dátum zverejnenia: 5. októbra 2021 (Utorok)
VVO 225/2021Oznámenia vo verejnom obstarávaní
Oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania
Oznámenia o dobrovoľnej transparentnosti EX-ANTE
Oznámenia o výsledku verejného obstarávania
Výzvy na predkladanie ponúk
Informácie o výsledku verejného obstarávania
Oznámenia o zmene zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody
Súhrnné správy
Súhrnné správy o zákazkách z e-trhoviska
Súhrnné správy o zákazkách s nízkymi hodnotami
Súhrnné správy o zmluvách podľa § 10 ods. 10 a 11
Súhrnné správy o podlimitných koncesiách
Redakčné opravy
Informácia o začatí konania o preskúmanie úkonov kontrolovaného
Informácia o začatí odvolacieho konania
Informácia o začatí mimoodvolacieho konania
Informácia o vydaní predbežného opatrenia a informácia o plynutí lehôt
Informácia o poslednom dni lehoty na vydanie rozhodnutia

Oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania

MST – Vyhlásenie verejnej súťaže (tovary)
44756-MSTŽilinský samosprávny kraj
Heparíny pre zdravotnícke zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK
44776-MSTNárodný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú kardiológiu so zreteľom na liečbu štrukturálnych chýb srdca detského pacienta
44781-MSTHlavné mesto SR Bratislava
Klimatizácia administratívnych priestorov v budove Nová radnica
44783-MSTFakultná nemocnica Nitra
Vysokoprietoková kyslíková terapia s ohrevom

MSP – Vyhlásenie verejnej súťaže (stavebné práce)
44767-MSPSlovenská správa ciest
Modernizácia vybraných úsekov ciest I. triedy - 2. etapa

Oznámenia o dobrovoľnej transparentnosti EX-ANTE

DES – Oznámenie o dobrovoľnej transparentnosti EX-ANTE (služby)
44780-DESHlavné mesto SR Bratislava
Nákup mobiliáru do Lekárne u Salvátora

Oznámenia o výsledku verejného obstarávania

VST – Výsledok verejnej súťaže (tovary)
44764-VSTTechnická univerzita v Košiciach
Prístrojové vybavenie pre laboratórium testovania filtračných materiálov na ochranu pred ochorením COVID-19
44766-VSTSLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Nákup kancelárskych potrieb pre potreby SLOVENSKÉHO VODOHOSPODÁRSKEHO PODNIKU, štátneho podniku
44769-VSTPrešovská univerzita v Prešove - Rektorát
Informačná a kancelárska technika
44771-VSTNitrianska teplárenská spoločnosť, a.s. (v skratke NTS, a.s.)
Dodávka kogeneračných jednotiek
44782-VSTGenerálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS)
Služobná rovnošata

VSS – Výsledok verejnej súťaže (služby)
44760-VSSŽelezničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dosadenie rádiostaníc do železničných koľajových vozidiel
44761-VSSZápadoslovenská distribučná, a.s.
Dátové služby pre meradlá inteligentného meracieho systému (IMS) II.
44777-VSSNárodné centrum zdravotníckych informácií
Služby odosielania krátkych textový správ
44778-VSSMinisterstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Odborný geologický dohľad pri sanácii environmentálnych záťaží na vybraných lokalitách Slovenskej republiky (4)

VSP – Výsledok verejnej súťaže (stavebné práce)
44759-VSPŽelezničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Technicko – hygienická údržba železničných koľajových vozidiel pre stredisko Humenné

VZT – Výsledok zmluvy na základe rámcovej dohody (tovary)
44794-VZTŠtátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Nákup technického vybavenia pre potreby monitoringu
44795-VZTŠtátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Fotopasce a prislúchajúce vybavenie
44815-VZTVšeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
Lieky ATC skupiny B02BX06
44816-VZTVšeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
Lieky ATC skupiny S01LA06

VZS – Výsledok zmluvy na základe rámcovej dohody (služby)
44845-VZSŠtátna filharmónia Košice
Elektronické stravovacie karty pre zamestnancov ŠfK
44846-VZSŽilinský samosprávny kraj
Dodávka a správa stravovacích kariet

Výzvy na predkladanie ponúk

WYP – Podlimitné zákazky bez eTrhoviska (stavebné práce)
44787-WYPObec Rabča
Zníženie energetickej náročnosti objektu Obecného úradu a kultúrneho domu, Rabča
44788-WYPATOPS Development 3 s.r.o.
Materská škola Kvetoslavov
44789-WYPHornonitrianske bane Prievidza, a.s. v skratke HBP, a.s.
Rekonštrukcia cesty III/1773, ul. Nová v obci Koš
44790-WYPStredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu, Bardejovská 715/18, Svidník
Výstavba dielni na odborný výcvik
44791-WYPHornonitrianske bane Prievidza, a.s. v skratke HBP, a.s.
Asanácia stavieb - búracie práce v k.ú. Sebedražie – centrálny závod Baňa Nováky II.
44792-WYPMesto Poprad
Bytové domy Továrenská štvrť - rekonštrukcia fasád
44839-WYPStredná odborná škola služieb a lesníctva
Rekonštrukcia troch stavebných objektov Strednej odbornej školy služieb a lesníctva, Kolpašská 1586/9, 969 56 Banská Štiavnica
44984-WYPSlovenská správa ciest
I/67 - 015 Gemerská Poloma most

WNT – Zákazky s nízkou hodnotou (tovary)
44978-WNTObec Sľažany
Strojové vybavenie pre účely triedeného zberu komunálneho odpadu – Obec Sľažany

WNS – Zákazky s nízkou hodnotou (služby)
44980-WNSMesto Prešov
Výkon činnosti zodpovednej osoby v oblasti ochrany osobných údajov
44981-WNSMesto Prešov
Pamiatkový – archeologický výskum k stavbe Revitalizácia verejného priestranstva – park medzi ul. Vlada Clementisa a ul. Levočskou
44982-WNSGymnázium M. R. Štefánika
Výrub stromov

WNP – Zákazky s nízkou hodnotou (stavebné práce)
44842-WNPMesto Dubnica nad Váhom
Chateau Mignon Dubnica nad Váhom – udržiavacie práce
44979-WNPHlavné mesto SR Bratislava
Sanácia a maľovanie obytných buniek – ubytovňa Kopčany

Informácie o výsledku verejného obstarávania

IPT – Informácia o výsledku verejného obstarávania (tovary)
44804-IPTMLAĎ - PLASTY, s.r.o.
Zariadenia do výrobnej prevádzky
44813-IPTZdravé regióny
Výpočtová technika s príslušenstvom II
44852-IPTNÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA
Dodanie a inštalácia WiFi LAN a AAA servera
44897-IPTObec Šarišské Jastrabie
Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov vo vyučovacom procese ZŠ a MŠ Šarišské Jastrabie
44898-IPTEngul, s.r.o.
Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti Engul, s.r.o.

IPP – Informácie o výsledku verejného obstarávania (stavebné práce)
44807-IPPMesto Dubnica nad Váhom
Obnova športového areálu pri Základnej škole s materskou školou Pod hájom, Dubnica nad Váhom
44808-IPPSpráva a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja
Rekonštrukcia mosta M5931 - Most cez potok v Horných Orešanoch
44809-IPPMesto Hlohovec
Rekonštrukcia so zateplením strešného plášťa ZŠ Podzámska (II. etapa) a bleskozvod
44811-IPPNárodný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy
Rekonštrukcia oddelenia 1.D
44812-IPPObec Chľaba
Burda Centrum 2021
44825-IPPMesto Vranov nad Topľou
Zníženie energetickej náročnosti zdroja tepla ZŠ Bernolákova využitím aerotermálnej energie
44826-IPPObec Vyškovce nad Ipľom
Komunitné centrum bez rozdielu farby pleti v obci Vyškovce nad Ipľom
44828-IPPMesto Komárno
Zníženie energetickej náročnosti budovy ZŠ Móra Jókaiho v Komárne s VJM
44829-IPPObec Belá
Nájomný bytový dom Belá
44830-IPPObec Veľký Horeš
„Obnova cesty Veľký Horeš (SR) - Nagyrozvágy (MR)“
44831-IPPTrenčiansky samosprávny kraj
„Vytvorenie podmienok pre deinštitucionalizáciu DSS Adamovské Kochanovce" - Výstavba RD s 2 bytovými jednotkami Mníchova Lehota“
44832-IPPLESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Realizácia uzatváracieho krytu vozovky – LC Palota
44899-IPPSpráva ciest Žilinského samosprávneho kraja
Rekonštrukcia odvodnenia cesty III/2356 v extraviláne k.ú. Liptovská Porúbka v ckm 0,120 VETVA "B"
44988-IPPŽilinský samosprávny kraj
Zníženie energetickej náročnosti objektu SOŠ podnikania a služieb Námestovo
44989-IPPŽilinský samosprávny kraj
Spojená škola a Škola výtvarníctva, Scota Viatora, Ružomberok – stavebné úpravy, zvýšenie energetickej hospodárnosti budov

IRT – Informácie o výsledku zmlúv na základe rámcovej dohody (tovary)
44817-IRTFakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica
Lekárske roztoky

Oznámenia o zmene zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody

DOS – Oznámenie o zmene zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody (služby)
44779-DOSMinisterstvo financií Slovenskej republiky
Poskytovanie služieb mobilného operátora

DOP – Oznámenie o zmene zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody (stavebné práce)
44786-DOPObec Dlhé Pole
Výstavba Domu Seniorov v obci Dlhé Pole
44806-DOPMinisterstvo vnútra Slovenskej republiky
Trnava OR HaZZ, rekonštrukcia a modernizácia objektu

Súhrnné správy o zákazkách z e-trhoviska

IET – Súhrnné správy o zákazkách z e-trhoviska (tovary)
44876-IETSpojená škola
44906-IETKrajský súd v Banskej Bystrici
44924-IETKancelária Ústavného súdu Slovenskej republiky
44963-IETObec Hvozdnica
44965-IETObec Štiavnik
44983-IETÚstav na výkon trestu odňatia slobody Hrnčiarovce nad Parnou

IES – Súhrnné správy o zákazkách z e-trhoviska (služby)
44942-IESFakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica

IEX – Súhrnné správy o zákazkách z e-trhoviska (súhrny)
44907-IEXCentrum sociálnych služieb Fantázia
44910-IEXMinisterstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
44922-IEXEkonomická univerzita v Bratislave

Súhrnné správy o zákazkách s nízkymi hodnotami

INT – Súhrnné správy o zákazkách s nízkymi hodnotami (tovary)
44824-INTZákladná škola - Nitra, Tulipánová 1
44853-INTObec Nižná Kamenica
44869-INTNárodná diaľničná spoločnosť, a.s.
44887-INTObec Udavské
44919-INTObec Udavské
44920-INTObec Udavské
44935-INTMesto Kolárovo
44937-INTSpojená škola
44939-INTObec Veľké Dvorany
44941-INTGymnázium, Ulica 1. mája 8, 901 01 Malacky
44950-INTZákladná škola s materskou školou Dojč č.137
44968-INTObec Dolný Bar
44992-INTZákladná škola s materskou školou, Plavnica 244
44995-INTObec Richvald
44997-INTZákladná škola Semerovo
45005-INTOkresný súd Bratislava IV
45007-INTZákladná škola s materskou školou Lokca 71

INS – Súhrnné správy o zákazkách s nízkymi hodnotami (služby)
44802-INSMesto Dunajská Streda
44835-INSNárodná diaľničná spoločnosť, a.s.
44837-INSNárodná diaľničná spoločnosť, a.s.
44838-INSNárodná diaľničná spoločnosť, a.s.
44844-INSNárodná diaľničná spoločnosť, a.s.
44854-INSNárodná diaľničná spoločnosť, a.s.
44855-INSNárodná diaľničná spoločnosť, a.s.
44856-INSNárodná diaľničná spoločnosť, a.s.
44857-INSNárodná diaľničná spoločnosť, a.s.
44861-INSNárodná diaľničná spoločnosť, a.s.
44864-INSNárodná diaľničná spoločnosť, a.s.
44868-INSKrajský súd v Banskej Bystrici
44872-INSNárodná diaľničná spoločnosť, a.s.
44878-INSIpeľská Kotlina - Novohrad
44901-INSObec Zemianske Podhradie
44969-INSObec Štítnik
44972-INSBIANstudio s.r.o.
44973-INSObec Zemianske Podhradie
44994-INSCentrum sociálnych služieb Fantázia
44999-INSMaterská škola Komenského 13, Liptovský Mikuláš
45000-INSObec Plavecký Mikuláš
45002-INSMaterská škola Komenského 13, Liptovský Mikuláš
45003-INSMaterská škola Komenského 13, Liptovský Mikuláš

INP – Súhrnné správy o zákazkách s nízkymi hodnotami (práce)
44833-INPObec Rankovce
44834-INPNárodná diaľničná spoločnosť, a.s.
44836-INPZákladná škola Slobodného slovenského vysielača
44843-INPObec Lipník
44848-INPNárodná diaľničná spoločnosť, a.s.
44862-INPObec Kotešová
44870-INPObec Kotešová
44903-INPZákladná škola
44904-INPObec Udavské
44905-INPObec Udavské
44931-INPObec Zemianske Podhradie
44938-INPObec Hostice
44976-INPObec Zemianske Podhradie
44993-INPZBOR - STAV, s. r. o., r. s. p.
44996-INPObec Baďan
45006-INPAgroinštitút Nitra, štátny podnik

INX – Súhrnné správy o zákazkách s nízkymi hodnotami (súhrny)
44822-INXMesto Košice
44823-INXCentrum pre deti a rodiny Istebné
44840-INXObec Látky
44884-INXÚstredie práce, sociálnych vecí a rodiny
44888-INXObec Pozdišovce
44891-INXZákladná škola s materskou školou, Zalužice 450
44896-INXObec Oreské
44913-INXObec Dolný Bar
44914-INXObec Zemianske Podhradie
44926-INXObec Zemianske Podhradie
44928-INXObec Zemianske Podhradie
44930-INXObec Zemianske Podhradie
44933-INXObec Zemianske Podhradie
44934-INXKrajská organizácia cestovného ruchu : Severovýchod Slovenska
44940-INXÚrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb
44975-INXObec Zemianske Podhradie
44991-INXZákladná škola, Ulica energetikov 242/39, Prievidza
44998-INXObec Štiavnik
45001-INXObec Dolné Kočkovce
45004-INXŠpeciálna základná škola internátna a Praktická škola Nitra

Súhrnné správy o zmluvách podľa § 10 ods. 10 a 11

IVT – Súhrnné správy o zmluvách podľa § 10 ods. 10 a 11 (tovary)
44841-IVTObec Kotešová
44850-IVTDivadlo Alexandra Duchnoviča
44851-IVTZákladná škola Slobodného slovenského vysielača
44858-IVTObec Bara
44863-IVTObec Podhorie
44871-IVTObec Veľké Dvorany
44873-IVTObec Lipník
44879-IVTZákladná škola s materskou školou Viliama Záborského, Levická 737, Vráble
44881-IVTZákladná škola s materskou školou Viliama Záborského, Levická 737, Vráble
44890-IVTŠkolská jedáleň Juh
44893-IVTZákladná škola s materskou školou Viliama Záborského, Levická 737, Vráble
44925-IVTObec Zemianske Podhradie
44936-IVTZBOR - STAV, s. r. o., r. s. p.
44943-IVTZákladná škola s materskou školou
44944-IVTZákladná škola s materskou školou
44945-IVTRegionálna veterinárna a potravinová správa Zvolen
44957-IVTZákladná škola Slobodného slovenského vysielača
44967-IVTObec Plavecký Peter
44970-IVTCentrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Mierová 1, Levice
44987-IVTZákladná škola - Nitra, Tulipánová 1
44990-IVTZákladná škola s materskou školou Lokca 71

IVS – Súhrnné správy o zmluvách podľa § 10 ods. 10 a 11 (služby)
44847-IVSObec Veľké Dvorany
44860-IVSObec Veľké Dvorany
44867-IVSDiagnostické centrum
44877-IVSZákladná škola s materskou školou Viliama Záborského, Levická 737, Vráble
44885-IVSKancelária prezidenta SR
44886-IVSObec Podhorie
44892-IVSÚtvar hlavného architekta mesta Martin
44895-IVSZákladná škola s materskou školou Viliama Záborského, Levická 737, Vráble
44947-IVSCentrum sociálnych služieb Brezovec
44948-IVSObec Podhorie
44951-IVSObec Plavecký Mikuláš
44952-IVSObec Dolné Kočkovce
44954-IVSMaterská škola
44962-IVSCentrum voľného času
44964-IVSObec Hvozdnica

IVP – Súhrnné správy o zmluvách podľa § 10 ods. 10 a 11 (práce)
44859-IVPObec Hostice
44865-IVPZariadenie pre seniorov Moravany nad Váhom
44866-IVPObec Hostice
44874-IVPObec Hostice
44875-IVPObec Hostice
44894-IVPCentrum pre deti a rodiny Nižná Kamenica
44918-IVPObec Zemianske Podhradie
44946-IVPObec Hostice
44949-IVPObec Plavecký Peter
44955-IVPZákladná škola Slobodného slovenského vysielača
44956-IVPZákladná škola s materskou školou Martina Hamuljaka

IVX – Súhrnné správy o zmluvách podľa § 10 ods. 10 a 11 (súhrny)
44796-IVXZariadenie pre seniorov, domov sociálnych služieb a špecializované zariadenie
44798-IVXObec Dolný Bar
44799-IVXObec Zemianske Podhradie
44800-IVXObec Zemianske Podhradie
44801-IVXObec Zemianske Podhradie
44849-IVXZákladná škola
44880-IVXObec Lúčka
44882-IVXZákladná škola, Nové Zámky, Devínska ul. 12
44883-IVXÚstredie práce, sociálnych vecí a rodiny
44889-IVXStredná odborná škola podnikania
44900-IVXObec Zemianske Podhradie
44902-IVXZákladná škola
44908-IVXStredná odborná škola strojnícka Ul. pplk. Pľjušťa 29,Skalica
44911-IVXKrajská organizácia cestovného ruchu : Severovýchod Slovenska
44912-IVXObec Zemianske Podhradie
44915-IVXObec Zemianske Podhradie
44916-IVXObec Dolný Bar
44917-IVXŠtátna filharmónia Košice
44921-IVXMesto Kolárovo
44923-IVXStredná odborná škola vinársko-ovocinárska
44927-IVXObec Zemianske Podhradie
44929-IVXObec Zemianske Podhradie
44932-IVXObec Zemianske Podhradie
44958-IVXZákladná škola
44960-IVXZákladná škola
44961-IVXŠpeciálna základná škola internátna a Praktická škola Nitra
44974-IVXObec Zemianske Podhradie
44986-IVXAgroinštitút Nitra, štátny podnik

Súhrnné správy o podlimitných koncesiách

IXP – Súhrnné správy o podlimitných koncesiách (práce)
44909-IXPObec Galovany

Redakčné opravy

Redakčné opravy
44747-IOX
(k 42739-WYP)
Mesto Banská Bystrica
MŠ Šalgotarjánska 5, Banská Bystrica – energetické opatrenia, rozšírenie kapacity a zlepšenie existujúcich priestorov
44748-IOS
(k 44501-INT)
Snov, s.r.o.
44751-IOS
(k 44377-INP)
Stredná odborná škola podnikania
44752-IOX
(k 41818-WYP)
Obec Varadka
Komunitné centrum v obci Varadka
44754-IOX
(k 41821-WYP)
Mesto Veľký Meder
Zvyšovanie energetickej účinnosti budov MsÚ vrátane zatepľovania
44757-IOX
(k 42297-MSP)
Žilinský samosprávny kraj
Prestavba mostného objektu MO 2300-001 v obci Podbiel
44758-IOX
(k 30568-MSS)
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Činnosť stavebného dozoru pre Technicko – hygienickú údržbu železničných koľajových vozidiel
44762-IOX
(k 42270-MST)
Vranovská nemocnica, a.s.
Základné medicínske zariadenia č. 2
44763-IOX
(k 41279-MST)
Univerzitná nemocnica Martin
Skiagrafický prístroj - závesný (1 ks)
44765-IOX
(k 31209-MSP)
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Aglomerácia Valaská Belá - kanalizácia a ČOV
44768-IOX
(k 28841-MSS)
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Zabezpečenie autobusu na vodíkový pohon s obsluhou / s vodičom
44770-IOX
(k 41114-MST)
Nitriansky samosprávny kraj
Zlepšenie materiálno-technického vybavenia odborných učební a dielní praktického vyučovania a vytvorenie podnikateľského inkubátora – poradenské centrum v rámci dobudovania COVP
44772-IOX
(k 42751-MST)
Nemocnica s poliklinikou Štefana Kukuru Michalovce, a.s.
Rádiologické a základné medicínske zariadenia
44773-IOX
(k 42273-MST)
Nemocnica arm. generála L. Svobodu Svidník, a.s.
Základné medicínske zariadenia č. 2
44774-IOX
(k 44323-MST)
Nemocnica AGEL Košice-Šaca a.s.
Posilnenie materiálno-technických kapacít Nemocnice AGEL Košice - Šaca v súvislosti s výskytom ochorenia COVID-19
44775-IOX
(k 44304-MST)
Nemocnica AGEL Bánovce s.r.o.
Posilnenie materiálno-technických kapacít Nemocnice AGEL Bánovce v súvislosti s výskytom ochorenia COVID-19
44784-IOX
(k 16732-MST)
DR s. r. o.
Inovácia výrobného procesu kožených kabeliek a doplnkov
44785-IOX
(k 39520-MSS)
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Plošné rozšírenie IS DCOM na mestá
44793-IOX
(k 16798-WYP)
Trenčiansky samosprávny kraj
"Dovybavenie COVP SOŠ Pruské" – stavebné práce
44797-IOX
(k 43241-WYT)
Mestské lesy v Bratislave
Klzisko zo syntetického ľadu
44803-IOX
(k 42323-WYP)
Mesto Veľký Šariš
Cyklo Alej Veľký Šariš_
44805-IOX
(k 42620-WYP)
Mesto Lipany
REVITALIZÁCIA MEDZI BLOKOVÝCH PRIESTOROV- ľavá strana nam. sv. Martina Lipany
44810-IOX
(k 42627-WYP)
Mesto Vranov nad Topľou
Regenerácia vnútrobloku sídliska vo Vranove nad Topľou
44818-IOX
(k 43711-WYT)
Detská fakultná nemocnica Košice
Počítače a Microsoft Office
44819-IOX
(k 42618-WYT)
Mesto Topoľčany
Stojiská polopodzemných kontajnerov v meste Topoľčany
44820-IOX
(k 44337-WYT)
Obec Pruské
Rehabilitačné prístroje
44959-IOX
(k 44543-WYP)
Mesto Kežmarok
Zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy na ulici Poľnej č. 2 Kežmarok
44966-IOX
(k 42110-WYP)
Správa ciest Košického samosprávneho kraja
Rekonštrukcia mosta M2861 cez poľný kanál pred obcou Topoľany
44971-IOX
(k 42985-WYT)
Centrum sociálnych služieb Ľadoveň
"CSS Ľadoveň, Martin - Komplexná modernizácia výťahov v bloku B"
44977-IOX
(k 43311-WYP)
Bratislavský samosprávny kraj
Stavebné úpravy 2. a 3. poschodia GAUDEAMUS
44985-IOX
(k 42647-WYP)
Obec Kamenica nad Cirochou
Vodozádržné opatrenia v obci Kamenica nad Cirochou

Informácia o začatí konania o preskúmanie úkonov kontrolovaného

Informácia o začatí konania o preskúmanie úkonov kontrolovaného
44814-INFDolnooravská nemocnica s poliklinikou MUDr. L. Nádaši Jégého Dolný Kubín
Ultrazvukový prístroj USG

Informácia o začatí odvolacieho konania

Informácia o začatí odvolacieho konania
44827-INFRozhlas a televízia Slovenska
Zmluva o poskytovaní verejných služieb č. ZM00001110 zo dňa 29.06.2020
45009-INFMinisterstvo vnútra Slovenskej republiky
Výroba a dodanie tabuliek s evidenčným číslom Slovenskej republiky a súvisiace služby II.
45010-INFSLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Prevádzka, údržba, podpora a rozvoj informačného systému KIS SVP

Informácia o začatí mimoodvolacieho konania

Informácia o začatí mimoodvolacieho konania
44746-INFIntegrovaná doprava Žilinského kraja, s.r.o.
Vytvorenie dispečersko-clearingového systému pre potreby Integrovanej dopravy Žilinského kraja, s.r.o.

Informácia o vydaní predbežného opatrenia a informácia o plynutí lehôt

Informácia o vydaní predbežného opatrenia a informácia o plynutí lehôt
44953-INFŽilinský samosprávny kraj
MODERNIZÁCIA ODBORNÉHO VZDELÁVANIA V SŠ KYSUCKÉ NOVÉ MESTO

Informácia o poslednom dni lehoty na vydanie rozhodnutia

Informácia o poslednom dni lehoty na vydanie rozhodnutia
44749-INFObec Ľubotín
Zvýšenie kapacity materskej školy v Ľubotíne
44750-INFDopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Električky pre Bratislavu – nákup 10 ks obojsmerných električiek
44753-INFDopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Obnova vozidlového parku – električky – 3. etapa
44755-INFŽelezničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Náhradné diely toaliet a vodného hospodárstva železničných koľajových vozidiel
44821-INFNárodná diaľničná spoločnosť, a.s.
D3 Žilina (Brodno) - Kysucké Nové Mesto, vypracovanie DÚR, Oznámenie 8a po DÚR, DSP v podrobnosti DRS, Oznámenie 8a po DSP, dSZ, DP, výkon AD a KD
45008-INFMinisterstvo vnútra Slovenskej republiky
Obstaranie údržby budov - Udržiavacie stavebné práce a služby v objektoch a zariadeniach v správe Sekcie ekonomiky MV SR