Na zlepšenie našich služieb používame na stránkach cookies. S podmienkami používania cookies, s podmienkami ochrany osobných údajovpodmienkami používania portálu som sa oboznámil, čo potvrdzujem zotrvaním na týchto stránkach.

PrihlásenieRegistrácia

Vestník verejného obstarávania 227/2021

Ročník 2021
Dátum zverejnenia: 7. októbra 2021 (Štvrtok)
VVO 227/2021Oznámenia vo verejnom obstarávaní
Predbežné a pravidelné oznámenia, profily kupujúceho
Oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania
Oznámenia o výsledku verejného obstarávania
Výzvy na predkladanie ponúk
Informácie o výsledku verejného obstarávania
Oznámenia o zmene zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody
Súhrnné správy
Súhrnné správy o zákazkách z e-trhoviska
Súhrnné správy o zákazkách s nízkymi hodnotami
Súhrnné správy o zmluvách podľa § 10 ods. 10 a 11
Súhrnné správy o podlimitných koncesiách
Redakčné opravy
Informácia o začatí konania o preskúmanie úkonov kontrolovaného
Informácia o poslednom dni lehoty na vydanie rozhodnutia

Predbežné a pravidelné oznámenia, profily kupujúceho

POS – Predbežné oznámenie (služby)
45316-POSÚrad vlády Slovenskej republiky
Prenájom tlačiarní a súvisiace služby

Oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania

MST – Vyhlásenie verejnej súťaže (tovary)
45319-MSTMinisterstvo obrany Slovenskej republiky – Úrad pre investície a akvizície
Rádioskopické zariadenie
45320-MSTUniverzitná nemocnica Martin
Liečivá pre výživovú sústavu a látkovú premenu
45321-MSTUniverzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin
Sonografický prístroj

MSS – Vyhlásenie verejnej súťaže (služby)
45305-MSSLetisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s. (BTS)
Upratovanie priestorov a lietadiel na Letisku M. R. Štefánika v Bratislave
45306-MSSMinisterstvo vnútra Slovenskej republiky
Odborné prehliadky, odborné skúšky a opakované úradné skúšky vyhradených technických zariadení plynových v objektoch MV SR
45322-MSSMesto Senica
Zabezpečenie služieb zvozu a zneškodňovania komunálneho odpadu a prevádzka zberného dvora pre mesto Senica
45323-MSSMinisterstvo vnútra Slovenskej republiky
Zabezpečenie extradícií, eskort a deportácií pre Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

MUT – Vyhlásenie užšej súťaže (tovary)
45317-MUTMARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy
Dodanie pohrebných truhiel pre potreby MARIANUM- Pohrebníctvo mesta Bratislavy

MUP – Vyhlásenie užšej súťaže (stavebné práce)
45479-MUPMinisterstvo obrany Slovenskej republiky – Úrad pre investície a akvizície
MS Rašov – rekonštrukcia skladov munície b. č. 1, 2, 3 a 33 - R

Oznámenia o výsledku verejného obstarávania

VST – Výsledok verejnej súťaže (tovary)
45303-VSTŽilinský samosprávny kraj
MODERNIZÁCIA ODBORNÉHO VZDELÁVANIA V SŠ KYSUCKÉ NOVÉ MESTO
45311-VSTŽelezničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Tlač prepravných dokladov

VSS – Výsledok verejnej súťaže (služby)
45304-VSSŽelezničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Oprava dvojkolesí

VUT – Výsledok užšej súťaže (tovary)
45297-VUTMinisterstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Zabezpečenie licencií, podpory a zariadení pre prevádzku systému ochrany sieťovej infraštruktúry MZVEZ SR
45298-VUTMinisterstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Nákup výpočtovej techniky vrátane zariadení na špeciálne použitie, digitálnych fotoaparátov, súvisiaceho príslušenstva a spotrebného materiálu
45301-VUTCentrum výcviku Lešť
Nákup a dodávka potravín - DNS
45302-VUTCentrum výcviku Lešť
Nákup a dodávka potravín - DNS
45310-VUTBanskobystrický samosprávny kraj
Informačno - komunikačné technológie a príslušný spotrebný materiál

VZS – Výsledok zmluvy na základe rámcovej dohody (služby)
45463-VZSStredná odborná škola informačných technológií
Zabezpečenie - prevádzkovanie výdajne jedál a bufetu v priestoroch SOŠ IT, Tajovského 30, 975 90 Banská Bystrica

Výzvy na predkladanie ponúk

WYP – Podlimitné zákazky bez eTrhoviska (stavebné práce)
45376-WYPEkonomická univerzita v Bratislave
Viacúčelová športová hala - univerzitné športové centrum pri EU v Bratislave
45426-WYPObec Nitrianske Pravno
KC Nitrianske Pravno - Stavebné práce
45433-WYPObec Vojka
Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry v obci Vojka
45436-WYPObec Boťany
Dobudovanie chodníkov v obci Boťany
45437-WYPAkadémia umení v Banskej Bystrici
Rekonštrukcia Kaštieľa Radvanských – II. etapa
45443-WYPObec Čaňa
Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti v obci Čaňa - dostavba
45444-WYPMesto Považská Bystrica
Prestavba fontány Park Mládeže

WNP – Zákazky s nízkou hodnotou (stavebné práce)
45401-WNPStredoslovenská galéria
Stredoslovenská galéria B.Bystrica - Rekonštrukcia a optimalizácia vykurovania - Bethlenov dom
45427-WNPMesto Piešťany
Vytvorenie tréningovej plochy a dobudovanie závlahy pri futbalovom štadióne v Piešťanoch

Informácie o výsledku verejného obstarávania

IPS – Informácia o výsledku verejného obstarávania (služby)
45413-IPSSlovenský hydrometeorologický ústav
Poistenie majetku nadobúdaného z fondov EÚ II.
45451-IPSEurópsky olympijský festival mládeže Banská Bystrica 2022, n.o.
Zabezpečenie strážnej služby, protipožiarnych asistenčných hliadok v objektoch zabezpečujúcich EYOF 2022

IPP – Informácie o výsledku verejného obstarávania (stavebné práce)
45375-IPPMesto Trnava
Humanizácia obytného priestoru Na Hlinách, dvor za Kysucou, 07/21
45415-IPPMesto Žilina
Cyklotrasy v meste Žilina
45432-IPPObec Kláštor pod Znievom
Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti Kláštor pod Znievom
45456-IPPÚĽANKA n.o.
Jasle v obci Veľké Úľany
45459-IPPSpráva ciest Žilinského samosprávneho kraja
Rozšírenie cesty III/2092 Dlhé Pole, parc. č. 2666
45462-IPPSpráva ciest Žilinského samosprávneho kraja
Rekonštrukcia rímsy MO 519-009 v k.ú. Slovenské Pravno
45465-IPPRímskokatolícka cirkev, Farnosť Spišský Štvrtok
Kláštor minoritov, r.k. kaplnka Nanebovzatia Panny Márie v Spišskom Štvrtku - obnova stredovekej kaplnky
45468-IPPSpráva ciest Žilinského samosprávneho kraja
Rekonštrukcia (stabilizácia) úseku cesty geobunkami v 1/2 profile cesty medzi obcami Horný Kalník - Turčianske Jaseno
45470-IPPObec Biskupice
Výstavba/rekonštrukcia pozemných komunikácií v obci Biskupice
45474-IPPMesto Poltár
Rekonštrukcia miestnych komunikácií
45478-IPPObec Čičava
Čičava – kanalizácia, rozšírenie kanalizácie

Oznámenia o zmene zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody

DOT – Oznámenie o zmene zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody (tovary)
45420-DOTStredná zdravotnícka škola Humenné
Obstaranie IKT vybavenia pre SZŠ Humenné

DOS – Oznámenie o zmene zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody (služby)
45309-DOSMinisterstvo obrany Slovenskej republiky – Úrad pre investície a akvizície
Rozvoj, servisná podpora a licenčná podpora IIS

DOP – Oznámenie o zmene zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody (stavebné práce)
45307-DOPNárodná diaľničná spoločnosť, a.s.
Rýchlostná cesta R4 Prešov – severný obchvat (km 0-4,3)
45308-DOPNárodná diaľničná spoločnosť, a.s.
Diaľnica D3 Svrčinovec - Skalité
45377-DOPUniverzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
„Zvýšenie energetickej efektívnosti budovy Filozofickej fakulty a Fakulty prírodných vied a odstránenie havarijného stavu fasády Tajovského 40, Banská Bystrica“
45378-DOPIster-Granum Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési Csoportosulás / Európske zoskupenie územnej spolupráce s ručeným obmedzením Ister-Granum / Ister-Granum EGTC
Budovanie cezhraničného spojenia kompou a potrebná infraštruktúra medzi Neszmély a Radvaň nad Dunajom
45417-DOPMesto Spišská Nová Ves
Prestavba cyklochodníka pri bývalých kasárňach - 1. etapa
45477-DOPSTREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA DREVÁRSKA
Rekonštrukcia strechy telocvične, stolárskych dielní a skladu

Súhrnné správy o zákazkách z e-trhoviska

IET – Súhrnné správy o zákazkách z e-trhoviska (tovary)
45280-IETVojenský technický a skúšobný ústav Záhorie
45292-IETLiečebňa pre dlhodobo chorých Štiavnička
45293-IETBardejovský podnik služieb BAPOS, mestský podnik
45337-IETStredná odborná škola, T. Vansovej 32 Prievidza
45350-IETSpráva majetku mesta Trnava, p. o.
45370-IETStredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
45404-IETTrenčiansky samosprávny kraj
45425-IETTrnavská univerzita v Trnave - Rektorát
45442-IETMesto Považská Bystrica
45480-IETŠtátny veterinárny a potravinový ústav
45481-IETObec Lehota
45482-IETŠtátny veterinárny a potravinový ústav
45499-IETMesto Martin

IEX – Súhrnné správy o zákazkách z e-trhoviska (súhrny)
45338-IEXDopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť

Súhrnné správy o zákazkách s nízkymi hodnotami

INT – Súhrnné správy o zákazkách s nízkymi hodnotami (tovary)
45286-INTObec Plešivec
45287-INTLiečebňa pre dlhodobo chorých Štiavnička
45329-INTZákladná škola Krosnianska 2, Košice
45330-INTZákladná škola s materskou školou, Ulica Sv. Gorazda, Žilina
45331-INTZákladná škola Krosnianska 2, Košice
45332-INTZákladná škola s materskou školou, Ulica Sv. Gorazda, Žilina
45334-INTZákladná škola Krosnianska 2, Košice
45336-INTObec Babiná
45345-INTZákladná škola s materskou školou, Ulica Sv. Gorazda, Žilina
45355-INTObec Ludanice
45367-INTZákladná škola s materskou školou, Ulica Sv. Gorazda, Žilina
45387-INTŠtátna pokladnica
45389-INTObec Nová Lesná
45405-INTZákladná škola s materskou školou, Ulica Sv. Gorazda, Žilina
45408-INTZákladná škola s materskou školou, Ulica Sv. Gorazda, Žilina
45411-INTObec Studená
45422-INTObec Nová Lesná
45434-INTObec Nová Lesná
45438-INTZákladná škola s materskou školou Nitrianska Blatnica
45454-INTCentrum biovied Slovenskej akadémie vied
45457-INTDomov dôchodcov a domov sociálnych služieb
45464-INTSpojená škola
45469-INTDomov dôchodcov a domov sociálnych služieb
45471-INTSpojená škola
45486-INTSlovenská agentúra životného prostredia
45487-INTObec Tovarné
45489-INTZákladná škola
45500-INTSpojená škola
45502-INTSpojená škola

INS – Súhrnné správy o zákazkách s nízkymi hodnotami (služby)
45290-INSBalneologické múzeum v Piešťanoch
45341-INSObec Babiná
45346-INSObec Dlhá nad Oravou
45348-INSZákladná škola Krosnianska 2, Košice
45356-INSSLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
45360-INSObec Ľubotín
45364-INSČas pomoci, n.o.
45365-INSŠpeciálna základná škola
45382-INSOkresný súd Revúca
45385-INSŠtátna pokladnica
45386-INSŠtátna pokladnica
45388-INSŠtátna pokladnica
45406-INSZákladná škola Alexandra Dubčeka
45414-INSŠtátna pokladnica
45416-INSVšeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
45423-INSZákladná škola
45429-INSObec Nová Lesná
45431-INSZákladná škola
45453-INSMaterská škola Poľná 2, Veľký Krtíš
45467-INSSpojená škola
45476-INSSLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Bratislava
45488-INSObec Liptovské Sliače
45493-INSObec Liptovské Sliače
45501-INSSpojená škola

INP – Súhrnné správy o zákazkách s nízkymi hodnotami (práce)
45285-INPVojenský technický a skúšobný ústav Záhorie
45289-INPObec Dlhá nad Oravou
45343-INPŠkolská jedáleň Bernolákova 16, Košice
45347-INPZákladná škola s materskou školou, Ulica Sv. Gorazda, Žilina
45359-INPZákladná škola Požiarnická 3
45361-INPObec Ludanice
45363-INPObec Domadice
45383-INPZákladná škola
45391-INPObec Nová Lesná
45399-INPGymnázium
45412-INPObec Svinica
45421-INPObec Nová Lesná
45428-INPObec Nová Lesná
45430-INPObec Nová Lesná
45439-INPObec Nová Lesná
45458-INPSpojená škola
45461-INPSpojená škola
45472-INPZákladná škola
45475-INPObec Nová Lesná
45490-INPSpojená škola
45491-INPDivadlo Jána Palárika v Trnave

INX – Súhrnné správy o zákazkách s nízkymi hodnotami (súhrny)
45282-INXObec Rákoš
45283-INXStredná priemyselná škola Samuela Mikovíniho
45284-INXNitriansky samosprávny kraj
45288-INXŠTÁTNE LESY TATRANSKÉHO NÁRODNÉHO PARKU TATRANSKÁ LOMNICA
45328-INXVerejné prístavy, a. s.
45333-INXZáhorské múzeum v Skalici
45335-INXSlovenská národná knižnica
45339-INXStredná odborná škola, T. Vansovej 32 Prievidza
45340-INXZákladná škola Družicová 4, Košice
45344-INXMesto Handlová
45354-INXZákladná škola s materskou školou, Želiarska 4, Košice
45357-INXMesto Spišská Nová Ves
45362-INXZákladná škola
45366-INXCentrum voľného času
45368-INXZákladná škola Park Angelinum 8, Košice
45374-INXMesto Moldava nad Bodvou
45409-INXSlužby Mesta Piešťany
45410-INXObec Kecerovce
45418-INXStredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
45419-INXZákladná škola
45440-INXStredná odborná škola stavebná - Építészeti Szakközépiskola
45460-INXGymnázium
45473-INXLESY Slovenskej republiky, štátny podnik
45485-INXMestská časť Bratislava - Staré Mesto
45492-INXTechnické služby mesta Rožňava
45503-INXMesto Martin
45504-INXJustičná akadémia SR

Súhrnné správy o zmluvách podľa § 10 ods. 10 a 11

IVT – Súhrnné správy o zmluvách podľa § 10 ods. 10 a 11 (tovary)
45275-IVTObec Rákoš
45342-IVTOkresný súd Bardejov
45353-IVTFond na podporu umenia
45358-IVTFond na podporu umenia
45369-IVTFond na podporu umenia
45372-IVTStredná odborná škola Veľký Krtíš
45373-IVTTechnické služby mesta Trenčianske Teplice
45379-IVTZákladná škola s materskou školou Štiavnik
45384-IVTObec Ludanice
45396-IVTŠtátna pokladnica
45397-IVTŠtátna pokladnica
45424-IVTZariadenie pre seniorov Prievidza
45435-IVTObec Bzenov
45441-IVTMaterská škola

IVS – Súhrnné správy o zmluvách podľa § 10 ods. 10 a 11 (služby)
45276-IVSFond na podporu umenia
45277-IVSStredisko služieb škole
45291-IVSFond na podporu umenia
45295-IVSStredná odborná škola, T. Vansovej 32 Prievidza
45371-IVSObec Koniarovce
45381-IVSDomov sociálnych služieb "SLATINKA"
45390-IVSObec Ludanice
45395-IVSŠtátna pokladnica
45400-IVSObec Šalgočka
45448-IVSBalneologické múzeum v Piešťanoch
45452-IVSStredná odborná škola pedagogická - Pedagógiai Szakközépiskola
45455-IVSMesto Považská Bystrica
45466-IVSStredná priemyselná škola technická, Hviezdoslavova 6, Spišská Nová Ves

IVP – Súhrnné správy o zmluvách podľa § 10 ods. 10 a 11 (práce)
45278-IVPStredisko služieb škole
45294-IVPMestská zeleň Hlohovec, s.r.o.
45380-IVPObec Ludanice
45394-IVPObec Kunešov
45402-IVPStredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. SNP 5, Zlaté Moravce

IVX – Súhrnné správy o zmluvách podľa § 10 ods. 10 a 11 (súhrny)
45274-IVXFond na podporu umenia
45279-IVXStredná športová škola
45281-IVXObchodná akadémia
45349-IVXSpráva majetku mesta Trnava, p. o.
45351-IVXSLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
45352-IVXMesto Spišská Nová Ves
45392-IVXObec Štiavnik
45393-IVXZákladná škola s materskou školou Habovka
45398-IVXSpojená škola, Kostolné námestie 28, Kežmarok
45403-IVXObec Svinica
45449-IVXPsychiatrická nemocnica Hronovce
45450-IVXLESY Slovenskej republiky, štátny podnik
45484-IVXMesto Handlová
45498-IVXObec Slovenská Ves

Súhrnné správy o podlimitných koncesiách

IXT – Súhrnné správy o podlimitných koncesiách (tovary)
45483-IXTDomov dôchodcov a domov sociálnych služieb

Redakčné opravy

Redakčné opravy
45296-IOX
(k 41824-WYP)
Obec Moravský Svätý Ján
Zníženie energetickej náročnosti budovy materskej školy v obci Moravský Svätý Ján
45299-IOX
(k 27010-MSP)
Žilinský samosprávny kraj
Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/583 – IV etapa Horné Považie a Orava
45300-IOX
(k 40666-MSS)
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Opravy spaľovacích motorov
45312-IOX
(k 42921-MST)
Letisko Košice - Airport Košice, a.s.
Dodávka elektrickej energie s prevzatím zodpovednosti za odchýlku
45313-IOX
(k 41601-MST)
Trenčiansky samosprávny kraj
Záznamové a vyšetrovacie prístroje pre pracovisko COVID-19 NsP Prievidza
45314-IOX
(k 41604-MST)
Trenčiansky samosprávny kraj
Zobrazovacie zariadenia pre pracovisko COVID-19 NsP Prievidza
45315-IOX
(k 42291-MST)
Univerzita Komenského v Bratislave
Virtuálna anatómia interreg SK-AT
45318-IOX
(k 42473-MST)
Všeobecná nemocnica s poliklinikou Lučenec nezisková organizácia
Zdravotnícke prístroje, zariadenia a vybavenie
45324-IOX
(k 38217-MUS)
Národné centrum zdravotníckych informácií
Zabezpečenie efektívneho používania služieb ePN
45325-IOX
(k 44130-WNP)
Hlavné mesto SR Bratislava
Realizácia vodorovného dopravného značenia na komunikáciách v Bratislave.
45326-IOX
(k 42668-WYP)
Mestská časť Bratislava - Vajnory
Vodozádržné opatrenia Vajnory - lokality BUDOVA MÚ VAJNORY, MATERSKÁ ŠKOLA KONIARKOVA a PARK POD LIPAMI
45327-IOX
(k 43381-WYP)
Hlavné mesto SR Bratislava
Rekonštrukcia objektu NKP ZUŠ Panenská 11 – Dom hudby
45407-IOX
(k 42473-MST)
Všeobecná nemocnica s poliklinikou Lučenec nezisková organizácia
Zdravotnícke prístroje, zariadenia a vybavenie
45445-IOX
(k 42643-WYP)
Obec Golianovo
Kanalizácia obce Golianovo - dobudovanie
45446-IOS
(k 30959-INP)
Základná škola

Informácia o začatí konania o preskúmanie úkonov kontrolovaného

Informácia o začatí konania o preskúmanie úkonov kontrolovaného
45273-INFNárodné lesnícke centrum (NLC)
Manažment údajov lesných pozemkov NLC
45447-INFNaminy Trade s.r.o.
Obchodná a výrobná platforma pre predaj personalizovaného tovaru
45494-INFRudné bane, štátny podnik
Sanácia banského diela - Voznická dedičná štôlňa
45495-INFBanskobystrický samosprávny kraj
Rekonštrukcia cesty a mostov II/585 Pôtor – Dolná Strehová – Lučenec a II/591 cestný násyp pred obcou Horný Tisovník, km 39,862
45497-INFFakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica
Lieky pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F.D.Roosevelta B. Bystrica v rozsahu ANTICOAGULANCIA, BRONCHODILATANCIA, ANTIEMETIKÁ, SYSTÉMOVÉ a HORMONÁLNE PRÍPRAVKY okrem POHLAVNÝCH HORMÓNOV

Informácia o poslednom dni lehoty na vydanie rozhodnutia

Informácia o poslednom dni lehoty na vydanie rozhodnutia
45496-INFBanskobystrický samosprávny kraj
Rekonštrukcia cesty a mostov II/585 Pôtor – Dolná Strehová – Lučenec a II/591 cestný násyp pred obcou Horný Tisovník, km 39,862