Na zlepšenie našich služieb používame na stránkach cookies. S podmienkami používania cookies, s podmienkami ochrany osobných údajovpodmienkami používania portálu som sa oboznámil, čo potvrdzujem zotrvaním na týchto stránkach.

PrihlásenieRegistrácia

Vestník verejného obstarávania 229/2021

Ročník 2021
Dátum zverejnenia: 11. októbra 2021 (Pondelok)
VVO 229/2021Oznámenia vo verejnom obstarávaní
Predbežné a pravidelné oznámenia, profily kupujúceho
Oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania
Oznámenia o výsledku verejného obstarávania
Výzvy na predkladanie ponúk
Oznámenia o zmene zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody
Súhrnné správy
Súhrnné správy o zákazkách z e-trhoviska
Súhrnné správy o zákazkách s nízkymi hodnotami
Súhrnné správy o zmluvách podľa § 10 ods. 10 a 11
Redakčné opravy
Informácia o začatí konania o preskúmanie úkonov kontrolovaného
Informácia o vydaní predbežného opatrenia a informácia o plynutí lehôt
Informácia o poslednom dni lehoty na vydanie rozhodnutia

Predbežné a pravidelné oznámenia, profily kupujúceho

POS – Predbežné oznámenie (služby)
45842-POSMinisterstvo vnútra Slovenskej republiky
Prípravné trhové konzultácie - Spracovanie údajov, tlač a kompletizácia zásielky pre voľbu poštou

Oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania

MST – Vyhlásenie verejnej súťaže (tovary)
45812-MSTBratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Úžitkové motorové vozidlá
45815-MSTCentrum účelových zariadení
„PVC profily a príslušenstvo na výrobu okien, balkónových dverí a vchodových dverí „
45820-MSTFakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica
Ultrazvukové sonografické prístroje - projekt dokup, vrátane súvisiacich služieb
45826-MSTHerb-Pharma Corporation s.r.o.
Laboratórne suroviny – opakované vyhlásenie
45856-MSTNemocnica s poliklinikou Dunajská Streda, a.s.
Základné medicínske zariadenia a USG prístroj
45871-MSTŠtátny geologický ústav Dionýza Štúra
Elektrónový mikroanalyzátor
45876-MSTUniverzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát
Potraviny - cestoviny, cukrovinky a zdravá strava
45883-MSTUniverzitná nemocnica Martin
Ultrazvukové prístroje - I. etapa
45886-MSTVýchodoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
KONTRASNÉ LÁTKY
45891-MSTŽilinský samosprávny kraj
MODERNIZÁCIA ODBORNÉHO VZDELÁVANIA V SŠ KYSUCKÉ NOVÉ MESTO

MSS – Vyhlásenie verejnej súťaže (služby)
45830-MSSMesto Nová Baňa
ULOŽENIE ODPADU NA SKLÁDKU
45863-MSSSlovenská inovačná a energetická agentúra
Stravné poukážky
45867-MSSSpojená katolícka škola, Farská 19, Nitra
Energeticky efektívna rekonštrukcia energetického hospodárstva budovy Spojenej katolíckej školy v Nitre
45892-MSSUniverzitná nemocnica - Nemocnica svätého Michala, a.s.
Podpora sieťovej, serverovej a aplikačnej infraštruktúry

MSP – Vyhlásenie verejnej súťaže (stavebné práce)
45868-MSPSpráva a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
Modernizácia ciest v okrese Humenné a Poprad

MUT – Vyhlásenie užšej súťaže (tovary)
45825-MUTGenerálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS)
Dokončenie integrovaných bezpečnostných systémov v ÚVTOS pre mladistvých Sučany a v ÚVTOS Želiezovce
45838-MUTMinisterstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Obstarávanie kancelárskeho nábytku
45882-MUTUniverzitná nemocnica - Nemocnica svätého Michala, a.s.
IT vybavenie – HW s SW

Oznámenia o výsledku verejného obstarávania

VST – Výsledok verejnej súťaže (tovary)
45810-VSTADRA ATTIS, s. r. o.
Modernizácia textilnej výroby
45817-VSTDalno s. r. o.
Obstaranie technologickej infraštruktúry spoločnosti Dalno s. r. o.
45822-VSTFakultná nemocnica Trenčín
Automatický dezinfektor na endoskopy
45824-VSTGenerálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS)
Sanitné vozidlá na prepravu obvinených a odsúdených
45843-VSTNÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA
Dodávka elektrickej energie na obdobie 2023 – 2026 pre objekty NBS
45858-VSTNemocnica s poliklinikou Sv. Lukáša Galanta, a.s.
Rádiologické zariadenia (CoV)
45869-VSTStredná odborná škola techniky a služieb - Műszaki és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Ul. SNP 41, Šahy
Nákup prevádzkových strojov, zariadení, techniky a náradia v rámci projektu: ORG EMP – Development of manufacturing capacities in Nagyoroszi

VSS – Výsledok verejnej súťaže (služby)
45827-VSSJadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
Upratovacie služby
45832-VSSMesto Senica
Prevádzkovanie mestskej hromadnej dopravy v meste Senica
45834-VSSMesto Tornaľa
Služby komplexného nakladania s odpadmi – Mesto Tornaľa II.
45835-VSSMesto Žilina
Tvorba a údržba zelene na vymedzenom území Mesta Žilina
45839-VSSMinisterstvo obrany Slovenskej republiky – Úrad pre investície a akvizície
„Sliač – metrologické zabezpečenie pre F 16 - SZ a PD“
45850-VSSNárodná diaľničná spoločnosť, a.s.
Poskytovanie prekladateľských služieb
45853-VSSNárodné centrum environmentálne n.o.
Zabezpečenie meraní a posudkov pre Národné centrum environmentálne n.o.

VUT – Výsledok užšej súťaže (tovary)
45836-VUTMinisterstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Centrálne obstarávanie výpočtovej techniky

VUS – Výsledok užšej súťaže (služby)
45862-VUSSlovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
„Prechod ESt Sučany do diaľkového riadenia“ - inžinierska a projektová činnosť

VZS – Výsledok zmluvy na základe rámcovej dohody (služby)
45948-VZSLESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na roky 2019 – 2022 na OZ Vranov nad Topľou - priame rokovacie konanie
45975-VZSLESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na roky 2019 – 2022 na OZ Vranov nad Topľou

Výzvy na predkladanie ponúk

WYT – Podlimitné zákazky bez eTrhoviska (tovary)
45954-WYTAutomobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a. s.
Nákup náhradných dielov na FEDERAL SIGNAL VAMA
45958-WYTMesto Trnava
Nákup drevín vrátane dopravy na jesennú výsadbu 2021

WYS – Podlimitné zákazky bez eTrhoviska (služby)
45875-WYSMesto Zvolen
Zvislé a vodorovné dopravné značenie na miestnych komunikáciách v meste Zvolen na roky 2022 – 2024
45950-WYSMesto Nové Zámky
Integrovaný prestupný bod – časť autobusová stanica v Nových Zámkoch
45988-WYSBytový podnik mesta Košice, s.r.o.
Vypracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu polikliniky KVP, vrátane výkonu súvisiacej inžinierskej činnosti a autorského dozoru
45991-WYSBytový podnik mesta Košice, s.r.o.
Vypracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu Zdravotného strediska Sídlisko Ťahanovce, vrátane výkonu súvisiacej inžinierskej činnosti a autorského dozoru

WYP – Podlimitné zákazky bez eTrhoviska (stavebné práce)
45795-WYPDopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Odstraňovanie havárií na zariadeniach PTZ
45803-WYPMesto Žilina
ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI BUDOVY ZŠ S MŠ, NA STANICU 27, ŽILINA – BYTČICA
45805-WYPMesto Humenné
Lávka pre peších a cyklistov cez rieku Laborec v Humennom
45806-WYPObec Krakovany
Zníženie energetickej náročnosti budovy Kultúrneho domu v obci Krakovany
45909-WYPÚstav na výkon trestu odňatia slobody Dubnica nad Váhom
Modernizácia administratívnej budovy v ÚVTOS Dubnica nad Váhom
45945-WYPMesto Malacky
Hromadná podzemná garáž Malacky
45947-WYPMesto Sereď
Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ Dionýza Štúra A v Seredi

WNT – Zákazky s nízkou hodnotou (tovary)
45951-WNTRozvojová agentúra BBSK, n.o.
Dodanie diagnostického systému pre potreby Pneumologickej ambulancie, J. G. Tajovského 1320/5, 962 12 Detva.

WNS – Zákazky s nízkou hodnotou (služby)
45804-WNSSlovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát
Kontrola, servis a opravy na zariadeniach klimatizácie a vzduchotechniky
45898-WNSBanskobystrický samosprávny kraj
Vypracovanie správy o hodnotení strategického dokumentu - Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja BBSK 2022-2030
45949-WNSSpráva ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK)
Servis elektrických zariadení - Elektrická inštalácia umelého osvetlenia a silnoprúdových rozvodov 230V/400V
45996-WNSSpráva ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK)
Servis a oprava nakladačov – nakladač UN 053

WNP – Zákazky s nízkou hodnotou (stavebné práce)
45922-WNPMesto Prešov
Prepojenie trolejového vedenia medzi ul. Masarykova a Solivarská okolo OBI - II. Etapa rep.

IPT – Informácia o výsledku verejného obstarávania (tovary)
45983-IPTOdvoz a likvidácia odpadu v skratke: OLO a.s.
Prenájom vozidiel na zber a odvoz zmesového komunálneho odpadu
45987-IPTObec Pruské
Dodávka zdravotníckej techniky, zariadenia a vybavenia
45989-IPTObec Veľké Zlievce
Strojno-technologické vybavenie Zberného dvora v obci Veľké Zlievce

IPS – Informácia o výsledku verejného obstarávania (služby)
45953-IPSMinisterstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Organizačné, technické a marketingové zabezpečenie medzinárodných konferencií organizovaných v rámci Slovenského predsedníctva v Stratégii EÚ pre dunajský región

IPP – Informácie o výsledku verejného obstarávania (stavebné práce)
45924-IPPMesto Považská Bystrica
Opravy chodníkov v meste Považská Bystrica
45925-IPPPrešovský samosprávny kraj
Revitalizácia interiérových priestorov sídla Prešovského samosprávneho kraja na námestí mieru 2 v Prešove - blok A II. NP a úprava suterénnych priestorov – blok B I. PP
45970-IPPMesto Piešťany
Obnova športového areálu v Piešťanoch
45972-IPPSlovenský zväz biatlonu
Investičné projekty v Národnom biatlonovom centre v Osrblí - Koliesková a bežecká dráha
45978-IPPBratislavský samosprávny kraj
Revitalizácia vozoviek ciest II. a III. triedy v Bratislavskom samosprávnom kraji – okres Senec

IRS – Informácie o výsledku zmlúv na základe rámcovej dohody (služby)
45990-IRSMinisterstvo kultúry Slovenskej republiky
Upratovacie, dezinfekčné a čistiace služby

Oznámenia o zmene zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody

DOT – Oznámenie o zmene zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody (tovary)
45821-DOTFakultná nemocnica Trenčín
ICG Laparoskopická operačná veža s aktívnou filtráciou micro častíc dymu
45823-DOTFakultná nemocnica Trenčín
EKG prístroje

DOS – Oznámenie o zmene zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody (služby)
45813-DOSBratislavský samosprávny kraj
ELEKTRONIZÁCIA SLUŽIEB VÚC
45865-DOSSlovenské elektrárne, a.s.
Podpora pri výkone funkčných skúšok

DOP – Oznámenie o zmene zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody (stavebné práce)
45845-DOPNárodná diaľničná spoločnosť, a.s.
Diaľnica D1 Hubová - Ivachnová
45846-DOPNárodná diaľničná spoločnosť, a.s.
Diaľnica D1 Hubová - Ivachnová
45847-DOPNárodná diaľničná spoločnosť, a.s.
D3 Čadca, Bukov - Svrčinovec
45848-DOPNárodná diaľničná spoločnosť, a.s.
D3 Čadca, Bukov - Svrčinovec
45849-DOPNárodná diaľničná spoločnosť, a.s.
D3 Čadca, Bukov - Svrčinovec
45851-DOPNárodná diaľničná spoločnosť, a.s.
D3 Čadca, Bukov - Svrčinovec
45852-DOPNárodná diaľničná spoločnosť, a.s.
Rýchlostná cesta R3 Tvrdošín - Nižná nad Oravou
45919-DOPMestská časť Bratislava - Petržalka
Opravy výtlkov a chodníkov – asfaltérske práce 2021-2023
45923-DOPMesto Rožňava
Rekonštrukcia materskej školy na ul. Vajanského v Rožňave
45957-DOPMesto Kežmarok
Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti - Kežmarok, stavebé práce

Súhrnné správy o zákazkách z e-trhoviska

IET – Súhrnné správy o zákazkách z e-trhoviska (tovary)
45808-IETDomov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých v Holíči
45880-IETDomov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých v Holíči
45905-IETDomov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých v Holíči
45906-IETDomov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých v Holíči
45907-IETDomov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých v Holíči
45908-IETDomov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých v Holíči
45912-IETDomov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých v Holíči
45965-IETMesto Humenné
45976-IETMesto Holíč

Súhrnné správy o zákazkách s nízkymi hodnotami

INT – Súhrnné správy o zákazkách s nízkymi hodnotami (tovary)
45791-INTBardejovský podnik služieb BAPOS, mestský podnik
45794-INTStredná priemyselná škola elektrotechnická, Komenského 44, Košice
45893-INTCZŠ sv. Cyrila a Metoda
45899-INTObec Slovenské Kľačany
45900-INTCZŠ sv. Cyrila a Metoda
45901-INTZákladná škola
45915-INTKnižnica Józsefa Szinnyeiho v Komárne, Szinnyei József Könyvtár Komárom
45917-INTZákladná škola s materskou školou, Holumnica č.121
45921-INTZákladná škola
45936-INTZákladná škola
45937-INTObec Šumiac
45938-INTObec Šumiac
45940-INTObec Šumiac
45943-INTZákladná škola Rudolfa Jašíka, Obuvnícka 432/23, Partizánske
45980-INTZákladná škola s materskou školou Lipovce
45985-INTStredná odborná škola obchodu a služieb
45992-INTZákladná škola s materskou školou Pod hájom 967, Dubnica nad Váhom
45994-INTZákladná škola s materskou školou Lipovce
46005-INTGymnázium Hansa Selyeho s vyučovacím jazykom maďarským - Selye János Gimnázium
46006-INTKúpeľno-rehabilitačný ústav Ministerstva vnútra SR Bystrá

INS – Súhrnné správy o zákazkách s nízkymi hodnotami (služby)
45793-INSCentrum pre deti a rodiny Michalovce
45799-INSObec Lehota
45942-INSObec Valaliky
45944-INSTanečné divadlo Ifjú Szivek
45982-INSZákladná škola s materskou školou Lipovce
45993-INSZákladná škola
45997-INSZákladná škola J. M. Petzvala
46004-INSObec Krásnovce
46009-INSObec Kriváň

INP – Súhrnné správy o zákazkách s nízkymi hodnotami (práce)
45782-INPObec Sklené Teplice
45783-INPObec Sklené Teplice
45786-INPBardejovský podnik služieb BAPOS, mestský podnik
45792-INPCentrum pre deti a rodiny Michalovce
45801-INPStredná priemyselná škola, Ul. Fraňa Kráľa 20, Nitra
45802-INPStredná priemyselná škola, Ul. Fraňa Kráľa 20, Nitra
45939-INPObec Šumiac
45941-INPGymnázium Hansa Selyeho s vyučovacím jazykom maďarským - Selye János Gimnázium
45999-INPObec Veľké Ozorovce
46001-INPGymnázium Hansa Selyeho s vyučovacím jazykom maďarským - Selye János Gimnázium
46003-INPGymnázium Hansa Selyeho s vyučovacím jazykom maďarským - Selye János Gimnázium
46007-INPObec Cigeľka
46008-INPMaterská škola ul. L. Novomeského 1209/2 Senica

INX – Súhrnné správy o zákazkách s nízkymi hodnotami (súhrny)
45798-INXObec Lehota
45800-INXMesto Michalovce
45881-INXGymnázium Ármina Vámbéryho s vyučovacím jazykom maďarským-Vámbéry Ármin Gimnázium,Námestie sv.Štefana 1190/4,Dunajská Streda-Dunaszerdahely
45887-INXStredná odborná škola ekonomická, Stojan 1, Spišská Nová Ves
45995-INXStredná priemyselná škola stavebná
45998-INXSlovenská národná galéria
46000-INX"DUNAJ", Zariadenie sociálnych služieb Kováčov
46002-INXMesto Holíč

Súhrnné správy o zmluvách podľa § 10 ods. 10 a 11

IVT – Súhrnné správy o zmluvách podľa § 10 ods. 10 a 11 (tovary)
45784-IVTStredná priemyselná škola stavebná Emila Belluša, Staničná 4, Trenčín
45785-IVTStredná priemyselná škola stavebná Emila Belluša, Staničná 4, Trenčín
45790-IVTObec Mikulášová
45797-IVTŠpeciálna základná škola, Kollárova 21, Holíč
45878-IVTMaterská škola Nešporova 28
45879-IVTMaterská škola Nešporova 28
45897-IVTObec Močenok
45903-IVTKnižnica Józsefa Szinnyeiho v Komárne, Szinnyei József Könyvtár Komárom
45904-IVTZákladná škola Močenok
45913-IVTZákladná škola Močenok
45927-IVTObec Valaliky
45929-IVTObec Látky
45933-IVTObec Šumiac
45935-IVTObec Šumiac
45946-IVTObec Sklené Teplice
45956-IVTZákladná škola s materskou školou Pod hájom 967, Dubnica nad Váhom
45966-IVTZákladná škola J. M. Petzvala
45967-IVTZákladná škola J. M. Petzvala
45968-IVTZákladná škola J. M. Petzvala
45969-IVTObec Krásnovce
45974-IVTObec Močenok
45986-IVTZákladná škola
46011-IVTStredná odborná škola agrotechnická, Tovarnícka 1632, Topoľčany

IVS – Súhrnné správy o zmluvách podľa § 10 ods. 10 a 11 (služby)
45781-IVSObec Sklené Teplice
45788-IVSStredná priemyselná škola elektrotechnická, Komenského 44, Košice
45894-IVSObec Olšovany
45896-IVSObec Olšovany
45902-IVSZákladná škola Močenok
45910-IVSTrnavské osvetové stredisko
45928-IVSZákladná škola s materskou školou Pod hájom 967, Dubnica nad Váhom
45931-IVSObec Valaliky
45934-IVSObec Šumiac
45960-IVSRegionálna veterinárna a potravinová správa Čadca
45961-IVSZákladná škola s materskou školou Pod hájom 967, Dubnica nad Váhom
45963-IVSZákladná škola s materskou školou Pod hájom 967, Dubnica nad Váhom
45964-IVSTanečné divadlo Ifjú Szivek
45977-IVSKnižnica Józsefa Szinnyeiho v Komárne, Szinnyei József Könyvtár Komárom
45979-IVSObec Močenok

IVP – Súhrnné správy o zmluvách podľa § 10 ods. 10 a 11 (práce)
45780-IVPObec Sklené Teplice
45789-IVPStredná priemyselná škola elektrotechnická, Komenského 44, Košice
45962-IVPZákladná škola s materskou školou Pod hájom 967, Dubnica nad Váhom

IVX – Súhrnné správy o zmluvách podľa § 10 ods. 10 a 11 (súhrny)
45779-IVXInštitút pre pracovnú rehabilitáciu občanov so zdravotným postihnutím
45787-IVXCentrum pre deti a rodiny Komárno
45877-IVXŠpeciálne olympiády Slovensko
45895-IVXZákladná škola s materskou školou, Andreja Kubinu 34, Trnava
45911-IVXObec Strelníky
45914-IVXStredná odborná škola ekonomická, Stojan 1, Spišská Nová Ves
45932-IVXDomov sociálnych služieb Plavecké Podhradie
45955-IVXZákladná škola
45971-IVXGymnázium Ármina Vámbéryho s vyučovacím jazykom maďarským-Vámbéry Ármin Gimnázium,Námestie sv.Štefana 1190/4,Dunajská Streda-Dunaszerdahely
45973-IVXMesto Holíč
45981-IVXZŠ s MŠ Lomná 36
45984-IVXZákladná škola
46010-IVXObec Krásna Ves

Redakčné opravy

Redakčné opravy
45809-IOX
(k 42323-WYP)
Mesto Veľký Šariš
Cyklo Alej Veľký Šariš_
45811-IOX
(k 44350-MUT)
Banskobystrický samosprávny kraj
Dodávanie čerstvých potravín najvyššej akosti s uplatnením sociálneho aspektu
45814-IOX
(k 38203-MST)
Centrum spoločných činností Slovenskej akadémie vied
Vysokovýkonný výpočtový systém pre potreby Národného kompetenčnéhho centra pre HPC
45816-IOX
(k 44633-MSP)
CZT Ružomberok, s. r. o.
Výstavba mestskej plavárne v Ružomberku
45818-IOX
(k 42133-MST)
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Nákup elektrobusov do 12,2 m
45819-IOX
(k 42134-MST)
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Nákup autobusov s dĺžkou do 12,2m s vodíkovým pohonom
45828-IOX
(k 41763-MSS)
Košický samosprávny kraj
Implementácia Akčného plánu trvalo udržateľného energetického rozvoja Košického samosprávneho kraja
45829-IOX
(k 41763-MSS)
Košický samosprávny kraj
Implementácia Akčného plánu trvalo udržateľného energetického rozvoja Košického samosprávneho kraja
45831-IOX
(k 42691-MSS)
Mesto Prešov
Informačný systém regulácie parkovania
45833-IOX
(k 32141-WYP)
Mesto Veľké Kapušany
VÝSTAVBA NOVÉHO OBJEKTU ZARIADENIA STAROSTLIVOSTI O DETI DO TROCH ROKOV VEKU DIEŤAŤA V MESTE VEĽKÉ KAPUŠANY
45837-IOX
(k 43764-MSS)
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Centralizovaný manažment riadenia kybernetickej bezpečnosti verejnej správy
45840-IOX
(k 36671-MST)
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Originálny spotrebný materiál pre tlačiace zariadenia
45841-IOX
(k 43024-MST)
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Výroba a dodanie tabuliek s evidenčným číslom Slovenskej republiky a súvisiace služby II.
45844-IOX
(k 04526-MSS)
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Činnosť Stavebnotechnického dozoru pre Projekt "Rýchlostná cesta R2 Kriváň - Mýtna"
45854-IOX
(k 44776-MST)
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú kardiológiu so zreteľom na liečbu štrukturálnych chýb srdca detského pacienta
45855-IOX
(k 42273-MST)
Nemocnica arm. generála L. Svobodu Svidník, a.s.
Základné medicínske zariadenia č. 2
45857-IOX
(k 42021-MST)
Nemocnica s poliklinikou Spišská Nová Ves, a. s.
Základné medicínske zariadenia č. 2
45859-IOX
(k 42751-MST)
Nemocnica s poliklinikou Štefana Kukuru Michalovce, a.s.
Rádiologické a základné medicínske zariadenia
45860-IOX
(k 42020-MST)
Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a.s.
Základné medicínske zariadenia č. 2
45861-IOX
(k 42460-MST)
Slovak Business Agency
Dodávka výpočtovej techniky a informačno-komunikačných technológií
45864-IOX
(k 42438-MSP)
Slovenská správa ciest
I/18 Ľubeľa - Liptovský Mikuláš
45866-IOX
(k 38969-MSP)
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
II. Košice – Prioritné protipovodňové opatrenia v SR Hornád – ochrana intravilánu krajského mesta – pravý breh, stavba II. – rkm 140,575 – 142,517
45870-IOX
(k 42963-MST)
Svet zdravia, a.s.
USG prístroj a infúzna technika
45872-IOX
(k 28343-MSP)
Trenčiansky samosprávny kraj
Hokejová akadémia - stavebné práce
45873-IOX
(k 42002-MST)
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávka zemného plynu
45874-IOX
(k 42003-MST)
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávka elektriny
45884-IOX
(k 41029-MSS)
Verejné prístavy, a. s.
Štúdia realizovateľnosti pre verejný prístav Bratislava
45885-IOX
(k 42270-MST)
Vranovská nemocnica, a.s.
Základné medicínske zariadenia č. 2
45888-IOX
(k 43197-MST)
Západoslovenská distribučná, a.s.
Tlmivka na kompenzáciu jalového výkonu - PCI
45889-IOX
(k 30423-MST)
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodanie produktov a poskytovanie služieb pre riešenie informačných systémov a aplikácií na platforme Microsoft
45890-IOX
(k 27434-MSP)
Žilinský samosprávny kraj
Vážska cyklodopravná trasa – úsek Žilina – Bytča – hranica ŽSK/TSK – (Považská Bystrica) – etapa Kotešová – Považský Chlmec – 2. časť
45916-IOX
(k 43966-WYP)
Gymnázium
Stavebné práce „Rekonštrukcia elektroinštalácie v budove školy“
45918-IOX
(k 16371-IPS)
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
Upratovacie, dezinfekčné a čistiace služby
45952-IOX
(k 40394-WYP)
Mesto Košice
Športová hala Angels aréna - rekonštrukcia a modernizácia

Informácia o začatí konania o preskúmanie úkonov kontrolovaného

Informácia o začatí konania o preskúmanie úkonov kontrolovaného
45777-INFKošický samosprávny kraj
ID R 007 II/547 hranica okresu Košice / Košice okolie – Spišské Vlachy II. Etapa – časť 1: rekonštrukcia cesty, časť 2: rekonštrukcia mostov
45796-INFLIGNA, s.r.o.
Zníženie energetickej náročnosti v spoločnosti LIGNA, s.r.o. /stavebné práce/
45926-INFJadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
Projekt D4.7 – Dekontaminácia a demolácia budov JE V1 a uvedenie areálu do pôvodného stavu, podprojekt D4.7.01

Informácia o vydaní predbežného opatrenia a informácia o plynutí lehôt

Informácia o vydaní predbežného opatrenia a informácia o plynutí lehôt
45778-INFKošický samosprávny kraj
ID R 007 II/547 hranica okresu Košice / Košice okolie – Spišské Vlachy II. Etapa – časť 1: rekonštrukcia cesty, časť 2: rekonštrukcia mostov

Informácia o poslednom dni lehoty na vydanie rozhodnutia

Informácia o poslednom dni lehoty na vydanie rozhodnutia
45807-INFVšeobecná nemocnica s poliklinikou Lučenec nezisková organizácia
Videoendoskopická gastroenterologická zostava a automatický dezinfektor pre dva flexibilné endoskopy
45920-INFLESY Slovenskej republiky
Terénne automobily Pick-up 4x4
45930-INFBratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Prenájom úžitkových motorových vozidiel
45959-INFMinisterstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Dodanie, balenie, skladovanie a distribúcia hygienických balíčkov